SGK İşten Çıkış Kodları ve Açıklamaları

SGK ‘29’ NUMARALI İŞTEN ÇIKIŞ KODUNUN İÇERİĞİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Sosyal Güvenlik Kurumu, Kod-29 uygulamasıyla ilgili değişikliğe giderek, işten çıkarmada ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin tamamı için ayrı ayrı kodlar belirlendiğini duyurdu.

SGK 2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik ile “2.1- İşten ayrılış nedeni” alt başlığındaki işten ayrılış nedenleri tablosundaki “29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” kodu çıkarılmış ve “41-” nolu koddan sonra gelmek üzere aşağıdaki kodlar eklenmiştir.

SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI

1-Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi

2-Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi

3-Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)

4-Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi

5-Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi

8-Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle

9-Malulen emeklilik nedeniyle

10- Ölüm

11- İş kazası sonucu ölüm

12- Askerlik

13- Kadın işçinin evlenmesi

14-Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması

15-Toplu işçi çıkarma

16-Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli

17-İşyerinin kapanması

18-İşin sona ermesi

19-Mevsim bitimi

20-Kampanya bitimi

21-Statü değişikliği

22-Diğer nedenler

23-İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih

24-İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih

25-İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih

26-Disiplin Kurulu kararı ile Fesih

27-İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih

28-İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih

29-İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

30-Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullan Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

31-Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih

32- 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile feshi

33-Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi

34-İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih

37-KHK ile kamu görevinden çıkarma

38-Doğum Nedeniyle İşten Ayrılma

39-696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş

40-696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkış

41-Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler: SGK tarafından değişik gerekçeler nedeniyle işten ayrılışları re’sen düzenlenenler için seçilecek koddur.

42-İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması. (4857 sayılı Kanun Madde 25-II-a)

43-İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması. (4857 sayılı Kanun Madde 25-II-b)

44-İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması. (4857 sayılı Kanun Madde 25-II-c)

45-İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması. (4857 sayılı Kanun Madde 25-II-d)

46-İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması. (4857 sayılı Kanun Madde 25-II-e)

47- İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi. (4857 sayılı Kanun Madde 25-II-f)

48-İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi. (4857 sayılı Kanun Madde 25-II-g)

49-İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi. (4857 sayılı Kanun Madde 25-II-h)

50-İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin  tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması. (4857 sayılı Kanun Madde 25-II-ı)

İlgili Genelge’ ye ulaşmak için;

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/175715