22

Nis

Miras Hukuku Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Hukuk alanındaki önemli uygulamalardan biri olan mal paylaşımı Miras hukuku ile ilgilidir. Miras paylaşımı, ölmüş olan ya da gaipliğine mahkeme ile karar verilmiş kişinin bırakmış olduğu aktif ve pasif mal varlığının tümüyle mirasçıları arasında paylaştırılmasıdır. Bir kişinin ölüme bağlı tasarruflarla veya gaip kalması durumunda ortaya çıkacak olan mirasın paylaşımında, miras bırakan kişi tarafından hazırlanmış bir vasiyetname olması durumunda vasiyetnamede […]

miras_payinin_devri

09

Eki

Miras Payının Devri

Miras payının devri, pay sahibi olan mirasçılardan herhangi birinin miras payını, iştirak bozulmadan, diğer pay sahibine ya da sahiplerine bedel karşılığında ya da bedelsiz olarak devretmesidir. Miras Payının Devredilmesi İçin Gereken Şartlar Miras Payının Devrinin Belirli Bir Zaman Aralığında Yapılabilmesi Miras payının devri sadece miras açıldıktan ancak paylaştırılmadan evvel mümkündür. Miras, miras bırakanın ölümüyle açılır. Miras paylaşılana[...]
mirastan_mal_kacirma_muris_muvazaasi_nedir

12

Kas

Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Nedir?

Muris Muvazaası; bir kimsenin, mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak amacıyla, gerçekte bağışlamak istediği tapu sicilindeki kayıtlı taşınmazını, satış sözleşmesi veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi varmış gibi tapuda devretmesidir. Mal kaçırmak için tapu devredilen kişi mirasçı olmayan üçüncü bir kişi olabileceği gibi başka bir mirasçı da olabilir. Mal kaçırılacak mirasçıların da belirli olmasına gerek yoktur herhangi bir mirasçıdan[…]

terekenin_tespiti

02

Nis

Terekenin Tespiti

Terekenin Tespiti: Tereke; mirasbırakanın sağlığında edinmiş olduğu devir ve intikal edebilen tüm özel hukuk ilişkilerini kapsamaktadır. Zira mirasbırakanın şahsına bağlı olanlar ölümle birlikte sona ermektedir. Dolayısıyla tereke mirasbırakanın sağlığında edindiği özel hukuk ilişkilerine eşit olmayabilecektir. Mirasbırakanın ölümünden sonra mirasçılar için tenkis gerçekleştirileceğinden terekenin bütününün belirlenmesi hukuken önem arz etmektedir. Bu nedenle kanun koyucu da terekenin korunmasına ilişkin[…]

elbirligi_mulkiyeti

22

Mar

Elbirliği Mülkiyeti (İştirak Mülkiyeti)

Elbirliği mülkiyeti, ortak mülkiyetin bir türü olarak Türk Medeni Kanununun 701. Maddesinde düzenlenmiştir. Elbirliği mülkiyeti, Türk Medeni Kanununun 701. Maddesinde şu şekilde tanımlanıyor. “Kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyeti, elbirliği mülkiyetidir. Elbirliği mülkiyetinde ortakların belirlenmiş payları olmayıp her birinin hakkı, ortaklığa giren malların tamamına yaygındır.” Elbirliği mülkiyetinde mal sahipliği[…]