veri_sorumlulari_siciline_kayit_zorunlulugu_ve_istisnalari

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Zorunluluğu ve İstisnaları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik uyarınca; Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt için Kurul tarafından sicile kayıt istisnaları hakkında bir karar yayınlanmıştır.
 
Bu kapsamda Kurul’un 15 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/32 sayılı kararı ve 18 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/68, 2018/75 ve 2018/87 sayılı yeni kararları ile;
 
1-Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenlerin,
2-Noterlerin,
3-Dernek, vakıf ve sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenlerin,
4-Siyasi partilerin,
5-Avukatların,
6-Serbest muhasebeci mali müşavirlerin,
7-Yeminli mali müşavirlerin,
8-4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca faaliyet gösteren gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin,
9-Arabulucuların,
10-Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanların Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünden istisna tutulduğu açıklamıştır.
  
Bu doğrultuda istisnaya tabi olmayan veri sorumluları dört ayrı gruba ayrılmıştır. Bu çerçevede, belirlenen veri sorumlusu grupları ve kayıt yükümlülük süreleri aşağıdaki gibidir.
 

Kayıt Yükümlülüğü Bulunan Veri Sorumlusu Kategorileri Kayıt
Başlangıcı
Kayıt için Son Gün
Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları 01.10.2018 30.09.2019
Yurtdışında yerleşik veri sorumluları 01.10.2018 30.09.2019 
Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları 01.01.2019 31.03.2020
Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 01.04.2019 30.06.2020