Trafik Cezasına İtiraz

TRAFİK CEZASINA İTİRAZ

 

Trafik Cezaları, trafik kurallarına uymayan hatalı sürücüler hakkında uygulanan idari para cezalarını ifade etmektedir. Karayolları; trafiğin daha güvenli bir şekilde aksamadan işleyebilmesi ve sürücülerin kurallara uymasının sağlanması adına kolluk kuvvetleri tarafından sürekli olarak denetlenmektedir. Denetlemeler trafik polislerinin karayollarının belirlenen noktalarında bulunması, karayollarının mobese ve radar cihazlarından takip edilmesi şeklinde uygulanmaktadır. Yapılan bu denetlemeler sonucunda kurallara uymayan sürücülere trafik cezası verilmektedir.

Özellikle Elektronik Denetim Sistemi’nin aktif şekilde kullanılmaya başlamasıyla trafik cezalarının uygulanma sayısı oldukça artmıştır. Bu hususta trafik cezalarına itiraz mahkeme kanalıyla yapılabildiği gibi E-Devlet üzerinden de yapılabilmektedir.

 

 • Para Cezasının Öğrenilmesi

Kişiler kendilerine kesilen trafik cezalarını kendilerine yapılan tebliğ yoluyla öğrenebilmektedir. Bununla birlikte E-Devlet, PTT, EGM ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sitelerinin kullanılmasıyla da kişiler hakkında uygulanan para cezaları öğrenilebilmektedir.

 

 • İtiraz Hakkının Kullanılması ve Süresi

Trafik cezaları Kabahatler Kanunu kapsamında yer almaktadır. Kabahatler Kanunu’nun 27. maddesine göre, hakkında cezai işlem uygulanan kişinin para cezasına 15 gün içerisinde itiraz etme hakkı bulunmaktadır.  Hakkında cezai işlem uygulanan kişi tarafından bu süre içerisinde itiraz edilmemesi halinde ceza kesinleşir.

Bu hususta cezai işlem kişinin yüzüne karşı uygulandı ise cezanın uygulanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde gerekli itirazın yapılması gerekmektedir.

Eğer plaka adına bir ceza yazıldıysa bu süre, söz konusu ceza tutanağının kişiye tebliğ tarihinden itibaren başlamaktadır. Bu hususta uygulanan ceza, araç tescil belgesindeki (ruhsatta) yazan adrese gönderilir. Bu süreden itibaren 15 gün içerisinde cezaya itiraz edilebilmektedir.

Uygulamada trafik cezalarına itiraz, cezanın uygulandığı yerde bulunan Sulh Ceza Hakimliği’ne yapılmaktadır.

Kişi tarafından ilgili trafik cezasının ödenmesinden sonra da itirazda bulunulabilmesi mümkündür. Bu durumda Sulh Ceza Hakimliği tarafından itirazın kabul edilmesi halinde kişi tarafından ödenmiş olan ceza miktarı iade edilmektedir.

 

 • Seyahat Halinde Trafik Cezası Yazılması

Trafik Cezası, kişinin seyahati sırasında ikamet ettiği şehirden farklı bir şehirde yazılmış ise bu itiraz için cezanın yazıldığı bölgedeki yetkili mahkemeye gidilmesine gerek yoktur. İtiraz Dilekçesi herhangi bir Adliyeden Muhabere kanalıyla ilgili yer Sulh Ceza Hâkimliği’ne gönderilebilmektedir. 

 

 • Trafik Cezası ve Ehliyete El Konulması

Sürücü belgesine geçici olarak el konulması işlemi idari bir yaptırım kararı olmasına rağmen 2918 sayılı Kanunu’nu 112. maddesindeki özel düzenleme gereği bu karara karşı da Sulh Ceza Hâkimliğine itiraz edilir. İtiraz süresi idari yaptırım kararının tebliğinden itibaren 15 gündür.

 

 • Trafik Cezası Ve Aracın Trafikten Men Edilmesi

Normal şartlarda trafik cezasına itiraz için Sulh Ceza Hâkimliğine başvurulması gerekmektedir. Ancak bu ceza ile birlikte aracın trafikten men edilmesi kararı var ise bu durumda ikinci ceza idari yaptırım olarak kabul edildiğinden dolayı itiraz mercii, kararı veren kolluk biriminin bağlı olduğu yer idare mahkemesidir. Bu durumda hem trafik cezasının hem de aracın trafikten men edilmesi kararının kaldırılması için idare mahkemesine başvurulması gerekmektedir.  Dava açma süresi ise kararın tebliğinden itibaren 60 gündür.

 

 • Başvuruda Yapılabilecek İtirazlar
 • Radar uyarı levhası olmadığı halde yapılan radar hız kontrolü sonrasında kişi hakkında herhangi bir ceza uygulanmış ise itiraz sonucunda söz konusu para cezası iptal edilebilmektedir.

 

 • Kişi hakkında uygulanacak cezalarda herhangi bir delil ya da fotoğraf olmadan sadece ceza tutanağı tebliğ edilmesi durumunda da itiraz halinde söz konusu para cezası iptal edilebilmektedir.

 

 • KTK yönetmeliğinin 10. maddesinde belirtildiği gibi gıyapta kesilen veya elden teslim alınmayan tebliğler 10 gün içerisinde tebliğ edilmelidir. Bu nedenle gıyapta kesilen tebligatların 10 gün içerisinde yapılmaması durumu trafik cezasının iptali için bir neden oluşturmaktadır. Keza bununla birlikte bir trafik cezası tutanağının aynı takvim yılında gerçekleşmiş bir ihlale yönelik olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 

 • Ayrıca trafik cezasına yönelik tutanaklarda çeşitli hatalar yapılabilmektedir. Bu nedenle hatalı plakaya uygulanan, yanlış araca ve kişiye uygulanan trafik cezaları mümkün olmaktadır. Bu durumda da itiraz edilmesi halinde ilgili trafik cezasının iptali mümkündür. Keza bu hususta Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2014/17324 E., 2014/20836 K. Sayılı kararında;

“Dosya kapsamına göre itiraz eden M.. S.. O..adına kayıtlı .. plakalı araç hakkında İzmir fahri trafik müfettişi tarafından 11/02/2013 tarihinde trafik ışıklarına uymamaktan dolayı ceza tutanağı tanzim edildiği, mahkemece İzmir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden konu ile ilgili getirtilen tutanak ve diğer belgeler arasında bulunan 21/02/2013 teslim tarihli 1016117 sıra numaralı trafik kuralı ihlali tespit tutanağı içeriğine göre ihlal yapan aracın T.. H.. marka arazi aracı olduğunun tespit edildiği, halbuki itiraz edene ait aracın ise T.. C.S/D 1.4 hususi otomobil olduğu, itiraz edenin ihlal anında aracının Mardin ilinde olduğunu ve bu durumun mobese kayıtları ile de görülebileceğini savunduğu, bu durumda ihlali gerçekleştiren araç plakasının ceza tutanağına yanlış yazılmış olabileceği gözetilmeksizin, tutanaklardaki bu çelişki açıklığa kavuşturulmadan başvurunun kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, İzmir 7.Sulh Ceza Mahkemesi’nin 15.08.2013 gün ve 2013/453 D.İş sayılı kararının CMK.nun 309/4-a maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde mahkemesince yapılmasına, 09.12.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.” Şeklinde karar vererek bu hatalı para cezalarının uygulanmasının önüne geçmiştir.

 

 • Başvuru Koşulları

Trafik cezasına itiraz edilebilmesi için öncelikle gerekli evrakların toplanması gerekmektedir. Bu işlem yapılırken başvuru için herhangi bir ücret ödenmesine gerek yoktur. Ancak mahkeme kararına göre kusurlu olan taraf cezaya itiraz eden kişi ise, bu durumda mahkeme masrafları bu kişi tarafından karşılanmalıdır. Cezaya itiraz etmek için öncelikle dilekçe hazırlanması gerekmektedir. Söz konusu dilekçeye trafik cezası tutanağının da eklenmesi gerekmektedir. Cezaya tabi tutulan araç sürücüsü, söz konusu ihlali yapmadığını gösterir deliller ile cezanın iptalini sağlayabilmektedir.

 

 • Başvurunun İncelenmesi

Mahkeme tarafından başvurunun usulen kabul edilmesi halinde mahkeme dilekçenin bir örneğini ilgili kamu kurum ve kuruluşuna tebliğ ederek 15 gün içerisinde cevap vermesi gerekliliğini bildirir. Bu nedenle ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından 15 gün içerisinde başvuru konusu idarî yaptırıma ilişkin işlem dosyasının tamamının bir örneği, cevap dilekçesi ile birlikte mahkemeye verilir. Mahkeme, işlem dosyasının aslını da ilgili kamu kurum ve kuruluşundan isteyebilmektedir.

Mahkeme, başvuruda bulunan kişilere cevap dilekçesinin bir örneğini tebliğ eder; talep üzerine veya re’sen tarafları çağırarak belli bir gün ve saatte dinleyebilir. Bununla birlikte uygulamada genelde uygulanan durum ilgili işlemin dosya üzerinden incelenerek karar verilmesi şeklindedir. Dinleme olması durumunda ise belirlenen günle tebligatın yapılacağı gün arasında en az bir haftalık zaman olmasına dikkat edilmektedir. Dinleme sırasında taraflar veya avukatları hazır bulunmalıdır. Keza mazeretsiz olarak hazır bulunmama, yokluklarında karar verilmesine engel değildir. Bu husus, tebligat yazısında açıkça belirtilmektedir.

Cezaya tabi tutulan araç sürücüsü, söz konusu ihlali yapmadığını gösterir deliller ile cezanın iptalini sağlayabilecektir.