Kimlik Bildirim Yükümlülüğü

İŞVERENİN KİMLİK BİLDİRME KANUNU KAPSAMINDA BİLDİRİM ZORUNLULUĞU VE BU BİLDİRİMİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI

1774 S. Kimlik Bildirme Kanunu genel olarak konaklama, dinlenme tesislerinin ve ayrıca araç kiralayan gerçek ve tüzel kişilerin, özel sağlık müesseselerinin çalışanları, misafirleri gibi kimseler bakımından yapmakla yükümlü oldukları kimlik bildirimlerini düzenlemekle birlikte ilgili kanunun 6. Maddesi işverenler bakımından çerçeveyi genişletmiş ve kanunun 2. Maddesi dışında kalan tüm ticaret ve sanat amacı güden işyerlerinde çalışanlar ve buralarda barınanlar için iş yerlerinin sorumlu işleticisi tarafından örneğine uygun kimlik belgesi doldurularak 3 gün içinde genel kolluk örgütüne verilmesini düzenlemiştir. Kanunun gerekçesinde böyle bir düzenlemeye gidilmesinin sebebi kamu güvenliğini ve düzenini sağlamakla görevli olan Devlet örgütlerinin, bunu yaparken bazı bilgilere sahip olması zorunluluğu olarak gösterilmiştir.

Kanunla bu bildirimi yapmakla yükümlendirilen işyerleri için ilgili bildirim işyerlerinin sorumlu işleticisi tarafından yapılacaktır. Sorumlu işletici kanuna dayanılarak hazırlanan yönetmelikte özel kuruluşlar için işyerlerini sözleşmeli veya sözleşmesiz, ücretli veya ücretsiz olarak çalıştırmak ve yönetmek üzere bulunan sahip, kanuni temsilci veya kiracı olarak belirlenmiştir.

Sorumlu işleticinin kimlik bildirimlerini mahalli kolluk örgütüne vermeden önce mahalle veya köy muhtarına onaylatacağını düzenleyen kanuna 7226 s. Kanun ile 25.03.2020 tarihinde eklenen fıkra gereğince artık ilgili bildirimler elektronik ortamda da yapılabilecektir. Aynı zamanda elektronik ortamda yapılacak bildirimler dolayısıyla muhtara onaylatma zorunluluğu da ortadan kaldırılmıştır.

Çalışan kimlik bildirimlerinin yapılmasıyla ilgili olarak akıllara gelen bir diğer soru, bu durumun Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) aykırılık oluşturup oluşturmayacağı hususu olabilir. Bilindiği üzere kişisel verilerin işlenmesi noktasında bazı durumlarda ilgili kişinin açık rızası olmasa dahi verilerin işlenebilmesi mümkündür. KVKK m.5 hükmünde sayılan bu hallerden biri de kanunlarda açıkça öngörülme durumudur. Dolayısı ile 1774 s. Kimlik Bildirme Kanununda yer alan açık düzenleme gereği çalışanların kimlik bilgilerinin emniyet idaresine iletilmesi KVKK’ ya aykırılık teşkil etmeyecektir.

Son olarak belirtilmelidir ki Kimlik Bildirim Kanununca öngörülen bildirimin yapılmamış olması yaptırıma bağlanmıştır. Kanunun 17. Maddesi gereğince gerek kimlik bildiriminin yapılmaması gerekse de bu bildirim yapılırken gerçeğe aykırı bilgi verilmesi hallerinde kanunda öngörülen idari para cezası yaptırımı ile karşılaşılacaktır.