İnternet Yoluyla İşlenen Suçlar

İnternet Yoluyla İşlenen Suçlar

Günümüzde, hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler ile birlikte küreselleşen dünyada, toplumun hemen hemen her bireyinin sosyal medyada varlık göstererek, dünya çapında sanal ortamlar aracılığı ile kolayca ulaşılabilir olması ile birlikte bireyler kişilik haklarını hedef alan haksız eylemlere karşı savunmasız hale gelmiş, kişilik haklarına karşı işlenen birçok suç türü, hızla gelişen teknolojik ilerlemeler ile birlikte sosyal ağlar üzerinden, internet yoluyla işlenmeye başlamış, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda sayılan suçların işlenişi yeni dünya şartlarına evrilmiştir.

Teknolojik gelişmeler ile birlikte internet üzerinden işlenen suçlar bakımından; toplumun savunmasız hale gelmesi ve internet yoluyla işlenen suçların mağduru olunması halinde hangi yasal yollara başvurulacağının bilinmemesi, her geçen gün internet üzerinden işlenen suçların mağdurlarının sayısını arttırmaktadır. Hakaret, tehdit ve şantaj suçlarının sosyal mecralar üzerinden işlenmesi halinde, kişinin bir suç mağduru olduğunu anlaması ve hiç vakit kaybetmeden failin yakalanma şansının azalmaması için gerekli yasal yollara başvurması gerekmektedir. Zira internet üzerinden işlenen tehdit, şantaj ve hakaret suçları şikayete tabi olup, ancak mağdurun şikayetinin  varlığı halinde adli yargı mercileri tarafından soruşturulması mümkündür.

HAKARET SUÇUNUN İNTERNET YOLUYLA İŞLENMESİ

Hakaret suçu, 5237 Sayılı TCK.’nın şerefe karşı işlenen suçlar bölümünde, 125. Maddede düzenlenmiştir. Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir. Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur. TCK.’da düzenlenen haliyle hakaret suçu, huzurda ve gıyapta olmak üzere iki şekilde işlenmektedir. Ancak Yargıtay içtihatları ve Kanunun yapmış olduğu tanıma göre internet üzerinden işlenen hakaret suçunun huzurda işlendiği kabul edilmektedir.

Günümüzde Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal ağlar ile Messenger, Whatsapp gibi pek çok uygulama toplumun her kesiminde yaygınlaşmış olmakla, birçok insan sosyal ağlar üzerinden paylaşımda bulunmakta, birbirlerinin paylaşımına herkesin görebileceği şekilde sanal olarak yorum yapabilmektedir. Ne yazık ki sosyal ağların kullanımın yaygınlaşması ile kişiler ulaşılabilir olmuş, kişilik haklarına yönelik saldırılara karşı açık hale gelmişlerdir. Sayılan sosyal ağlardan daha fazlası mevcut olmakla, bu ağlarda oluşturulan ve çoğu zaman gerçek kimlik bilgilerine dayanmayan sahte sosyal hesaplar kullanılmak suretiyle TCK. Madde 125.’te sayılan şekilde kişilerin şeref ve saygınlığını rencide edecek eylemlerde bulunulmakta, kimi zaman kişilerin sosyal medya paylaşımlarına yapılan yorumlar kimi zaman bahsedilen sahte hesaplardan herkesin görebileceği biçimde bir kişiyi hedef alarak kişinin şeref ve saygınlığını hedef alan paylaşımlar yapılması suretiyle internet üzerinden hakaret suçunun işlendiği görülmektedir.

TEHDİT VE ŞANTAJ SUÇLARININ İNTERNET YOLUYLA İŞLENMESİ

Tehdit ve şantaj suçları 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun  106. ve 107. Maddelerinde düzenlenmiş olup, bu iki suç sıklıkla birbirine karıştırılsa da aralarında önemli farklılıklar olduğu gibi, şantaj suçu esasen tehdit suçunun özel bir görünümü kabul edilebilir. TCK.’daki düzenleniş şekilleri itibarıyla; tehdit suçunda, bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. Tehdidin; silahla, kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle, birden fazla kişi tarafından birlikte, var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, işlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

Şantaj suçunda ise hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

Tıpkı internet yoluyla işlenen tehdit suçunda olduğu gibi, internet yoluyla işlenen şantaj ve tehdit suçu da şikayete bağlı suçlar olmakla, bu suçlardan birinin mağduru olduğunu düşünen kimseler derhal adli yargı mercilerine başvurmalıdırlar. Facebook, Instagram,  Twitter, Whatsapp, Messenger gibi sosyal paylaşım uygulamalarında, suç işlemek amacıyla hareket eden ve çoğunlukla sahte hesaplar üzerinden anılan ağlarda varlık gösteren kimseler, kişilerin sosyal ağlar üzerinden paylaştıkları özel bilgi ve fotoğraflarını kimi zaman kişisel hesaplarını ele geçirmek suretiyle, kimi zaman webcam üzerinden kişilerin özel görüntülerini kaydederek, yine sosyal mecralar üzerinden topluma yaymakla, başkaca insanlara göndermekle tehdit edebildikleri gibi, menfaat sağlamak amacıyla hukuka aykırı olarak ele geçirdikleri görüntü ve bilgileri öne sürerek kişileri birtakım davranışlarda bulunmaya zorlamak suretiyle şantaj suçunu işlemektedirler.

Gelişen teknoloji ve imkanlar sosyal medya denilen ve her geçen gün üye sayısı hızla artan sanal bir gücü meydana getirmiş olup, sosyal medyanın toplum üzerindeki nüfuzu yadsınamayacak hale gelmiştir. Bu nedenle sosyal medya üzerinden, internet yoluyla işlenen tehdit ve şantaj suçunun mağdurları her geçen gün artmakta, internet üzerinden işlenen suçları önlemek zorlaşmaktadır. Ancak, internet üzerinden işlenen bir suçun mağduru olduğunu anlayan kimseler, bu hususta suça boyun eğmemeli, bilinçli davranarak derhal adli yargı mercilerine başvurmalıdırlar. Zira sayılan suçların internet üzerinden işlenmesi halinde de Kanun ceza yaptırımı öngörmüştür. Bununla birlikte bu tip suçlarda mağdurun durumu anlayarak, adli mercilere en kısa sürede başvuruda bulunması suçun failinin yakalanma olasılığını da arttırmakta olup, şikayette bulunmak için beklenilmemeli, kesinlikle faile taviz verilmemeli ve en kısa sürede şikayette bulunulmalıdır.