imar_barisi_soru_cevap

İmar Barışına İlişkin Soru-Cevap

Son günlerde gündemi meşgul eden “İmar Barış”ına ilişkin olarak  siz değerli okuyucularımızın konuyu daha iyi anlaması için müvekkillerimizin sormuş olduğu soruları sade ve öz bir şekilde verdiğimiz cevaplarla birlikte aşağıda bulabilirsiniz.

1) İnşaat ruhsatı alınıp inşaat ruhsata uygun olarak yapılmasına rağmen iskanın herhangi bire sebeple alınamamış olduğu durumda yapı kayıt ve cins değişikliği için yine aynı bedel mi ödenecek?

06.06.2018 tarihinde yayımlanan Yapı Kayıt Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği’nin 6. Maddesinin 4. Fıkrasında yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın kullanım maksadı değişiklikleri de dahil olmak üzere tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi yapılabilmesi için “.. daha evvel Yapı Kayıt Belgesi için ödenen meblağ kadar bir bedelin genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının merkez muhasebe birimi hesabına yatırılmasından sonra tapu  müdürlüğünce belirtilen işlemler yapılır” denilmektedir.

2) Yapı bedeli hesabı sahip olunan tüm bağımsız bölümler m2’si üzerinden mi yoksa aykırılığın olduğu alanların bağlı olduğu bağımsız bölümler üzerinden mi yapılacak?

06.06.2018 tarihinde yayımlanan Yapı Kayıt Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği’nin 5. Maddesinde durum açıklanmış olup uygulamaya ilişkin detaylar imarbarisi.csb.gov.tr adresinde yayımlanan kılavuzda belirtilmiştir.

3)Arsa reyiç bedeli standart olarak herkesten alınmaktadır, peki ruhsatsız bölüm oranına göre mi yoksa yapının tamamına göre mi yapılacak?

Yapı kullanma izinbelgesi bulunan ve bulunmayan yapılarda arsanın tamamı girilmektedir. Ancak yapı kullanma izin belgesi bulunan yapıların hesaplanmasında bağımsız bölüm m2 / toplam yapı m2 oranında arsa oranı hesaplanmaktadır.

4) Yapı Kayıt Belgesi Bedeli ne kadardır?

Yapı Kayıt Belgesi Bedeli yapının bulunduğu arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde üç, ticari kullanımlarda yüzde beş oranındadır.

5) Yapı Kayıt harç bedelinde bir üst sınır mevcut mudur?

Hayır, böyle bir sınır yoktur.

6) 6 kat ruhsatı olan bir bina 12 kat olarak imal edilmiş ise, iskanı da olmadığına göre imar barışına konu fiyatlandırma; +6 kat imara aykırı yapı üzerinden mi yoksa 12 kat üzerinden mi yapılacaktır? Ruhsatlı kısım tenzil edilecek mi?

Yapı Kullanma İzin Belgesi olmayan yapılar yapının tamamı üzerinden başvuru yapılacaktır. Bodrum katlar dahil tüm katlar dahil edilir.

7) Bir apartmanda farklı iki daire sahibi birbirinden habersiz iki müracaat yapmışlardır. Farklı rakamlar çıkmıştır. Böyle bir durum nasıl oluşmuştur?

Yapı Kayıt Belgesi bedeli beyanı üzerine yapılan hesaplamalar neticesinde ortaya çıkmakta olup farklı beyan verilmesi durumunda farklı bedellerin ortaya çıkması mümkündür.

8) Apartmanda kat mülkiyeti tahsisi için tüm tapu sahiplerinin muvaffakiyeti gerekmekte midir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Meclis’e sunmuş taslakta kat mülkiyeti tesisi için üçte iki çoğunluk gerektiği yazılmış olup Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bu işlem için tapu sahiplerinin tam muvafakati zorunlu hale getirilmiştir.

9) Yapı ruhsatı almış ve yapı izin belgesi almamış yapılarda nasıl bir değerlendirme yapılacaktır? Ruhsat almış ancak ruhsata aykırılık bulunan binada aykırılık olan metrekare sekmesine binanın tamamı mı yoksa sadece aykırılık olan kısım mı yazılacaktır? Bedel tüm bina üzerinden mi yoksa bağımsız bölüm üzerinden mi hesaplanacaktır?

Yapı kullanma izin belgesi bulunmayan yapılarda tüm yapı ve toplam arsa üzerinden hesaplama yapılır.

10) Kat irtifaklı yapıların harçlandırılması nasıl olacaktır?

Yapı kullanma izin belgesi bulunmayan yapılarda tüm yapı ve toplam arsa üzerinden hesaplama yapılır.

11) Kamu iktisadi teşebbüsleri binalarının yapı kayıt belgesi sunmalı mıdır veya sunmasında kanuni bir engel mevcut mudur?

Yapı Kayıt Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinde yapı kayıt belgesi düzenlenemeyecek yapılar zikredilmiş olup bu kapsamda bulunmayan yapıların başvurmasında bir sakınca bulunmamaktadır.

12) Kaba inşaatlarda yapı kayıt belgesi gerekli midir?

06.06.2018 tarihinde yayımlanan Yapı Kayıt Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği’nin 6. Maddesinin 6. Fıkrasında, “İnşaat halindeki yapılarda 31/12/2017 tarihi itibariyle bitmiş olan kısımlar için ilave inşaat alanı ihdas etmemek şartı ile Yapı Kayıt Belgesi verilir ve Yapı Kayıt Belgesi verilen kısımların eksik inşaat işleri tamamlanabilir.

13) Köşebaşı parsellerde rayiç bedellerinin hesabı nasıl yapılmaktadır?

Yapının hangi sokaktan mahreç aldığı tespit edilerek buna göre beyan verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

14) Hazine arazileri rayiç bedellerini nasıl öğrenebiliriz?

Emlak rayiç bedelleri hakkında ilgili kurumlardan (belediye, Gelir İdaresi Başkanlığı vb.) bilgi alınabilmektedir.

15) Başvuru kılavuzunda tanımlanan, iskânlı bir yapıya sonradan eklenti yapılması durumunda bedel sadece eklenti kısmı için ödeneceği yönünde bilgi verilmektedir. Çoklu bağımsız bölüm olması durumunda ödeme hangi hesap modeline göre gelişecektir?

Eklenti hangi bağımsız birimi ilgilendiriyorsa onun üzerinden beyanda bulunulması gerekmektedir.

16) Bölümün niteliği ticaretten konuta olarak döndürülüyorsa % 5 oranı %3 olarak değişiyor mu?

 Mevcut kullanım durumuna göre oran hesaplanmaktadır.

17) Başvuru sahibinden peşin olarak alınan parayı diğer kat maliklerinden tahsil etme hakkı veriyor. Kusurda dahil olmayan maliklerden nasıl tahsilat yapılacak? Yeni bir hukuki sürece yol açılıyor mu?

Yapı kullanma İzni Bulunup Bulunmamasına ilişkin ikili bir düzenleme bulunmaktadır.

18) 10 dairelik apartmanda veya bir sitede başkalarının masrafını ödemeden tek başına müracaat mümkün müdür?

Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda başvuru yapı maliklerinden biri tarafından yapılmalıdır. Bu durumda her bağımsız birim için ayrı yapı kayıt belgesi bedeli hesaplanmaz. Belirlenen bedel yapının tamamı için hesaplanan bedeldir. Her malik hesaplanan Yapı Kayıt Belgesi bedeline, kendi bağımsız bölümünün kullanım durumuna göre eşit olarak katılmak zorundadır. Yapı Kayıt Belgesi bedelinin tamamı ödenmeden Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmez. Yapı kullanma izni bulunan yapılardaki aykırılıklarda, aykırılık hangi bağımsız birim ile ilgili ise o bağımsız birimin yapı maliki tarafından başvuru yapılır ve kendi bağımsız bölümleri için ödenmesi gereken bedeli ödemeleri durumunda aykırılığı olan bağımsız bölüm belirtilerek Yapı Kayıt Belgesi düzenlenir.

19) Yapının tamamen kaçak olması durumda Bağımsız Bölüm Maliklerinin tamamının katılmaması durumunda müracaat eden kişi veya kişiler başvuru ücretini ödemesi sonrası diğer maliklerden bu parayı tahsil edebilir mi?

06.06.2018 tarihli Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar tebliğinin 5. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendinde açıklanmaktadır.

20) İskanlı yapılarda hesaplanacak bedel yapının toplam m2’ si üzerinden mi yoksa iskan dışı m2 üzerinden mi hesaplanacaktır?

Yürürlükte olan 06.06.2018 tarihli Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğine göre aykırılık ve ilgili bağımsız bölümün toplam alanı beyan edilir

21) Ticari yapılarda hesaplanan bedel yüksek çıktığı için bir vade olacak mı?

Yürürlükte olan 06.06.2018 tarihli Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğine göre Hazine taşınmazlarının satışı harici yapılacak ödemelerde taksitlendirme söz konusu değildir.

22) İskânlı bir binada bazı imara aykırı uygulamalar yapılmış ise (bağımsız bölüm birleştirme güçlendirme yapma-mesken dükkân birleştirme vb) bu bina için imar barışından faydalanabilir mi? Burada maliyet hesabı nasıl yapılır? Aynı şekilde mi hesaplanır? Barıştan yararlanılması için mevcut iskânı bozar mı?

Yapı kayıt belgesi vatandaşın beyanı üzerinden olup, iskana aykırılık oluşturulduğu takdirde bu konuda değerlendirilebilir. Maliyet hesabı imarbarisi.csb.gov.tr adresinde bulunan hesaplama aracından yapılabilir.

23) Konut sitelerinde mal sahibi olan farklı gelir ve yaş gruplarında insanlar yaşıyor. Barış için ödenmesi gereken bedelleri nasıl toplayabiliriz?

Yürürlükte olan 06.06.2018 tarihli Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin 5. maddesinin 2. fıkrasının (a) ve (b) bendindeki düzenlemeye göre beyanda bulunulabilir.

24) Binaya ait rayiç bedeli toplamı için 1 malik ödeme yapmaz ise diğerleri bu konudan nasıl yararlanacaktır?

Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda başvuru yapı maliklerinden biri tarafından yapılmalıdır. Bu durumda her bağımsız birim için ayrı yapı kayıt belgesi bedeli hesaplanmaz. Belirlenen bedel yapının tamamı için hesaplanan bedeldir. Her malik hesaplanan Yapı Kayıt Belgesi bedeline, kendi bağımsız bölümünün kullanım durumuna göre eşit olarak katılmak zorundadır. Yapı Kayıt Belgesi bedelinin tamamı ödenmeden Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmez. Yapı Kayıt Belgesi bedelinin tamamını ödeyen yapı maliki genel hükümler çerçevesinde diğer yapı maliklerinden kendi paylarına düşen miktarı talep etme hakkına sahiptir.

25) İkinci derece eski eserin m2 fiyatlandırması nasıl olacaktır?

Yapının yaklaşık maliyet bedeli belirlenirken birim maliyet bedeli Yürürlükte olan 06.06.2018 tarihli Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin 5. maddesi 1. fıkrasının (b) bendi dikkat alınır.

26) Bir kişiden kaynaklanan büyütmeler aykırılık niteliği taşımaktaysa (çatı katı vs.) arsa tapulu yerlerde masraf nasıl paylaştırılacaktır?

Yürürlükte olan 06.06.2018 tarihli Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin 5. maddesinin 2.fıkrasının (a) ve (b) bendindeki düzenlemeye göre beyanda bulunulabilir.     

27) Yeni yapılmış bir cami için yapı kayıt belgesi alınabilir mi? Cami arsası belediyeye ait olup müftülüğe tahsis edilmiştir. Cami inşaatı kamu binası olduğu için ruhsat harçlarından muaftır. İmar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi harçlarından muaf mıdır?

Yapı kayıt belgesi alınabilir. Tebliğde kamu binalarının yapı kayıt belgesi bedelinden muaf olduğuna dair bir hüküm bulunmamaktadır.

28) Arsa emlak rayiç bedeli proje özelinde belirtilen yerlerde m2 rayiç bedeli çok yüksek durumdadır. Komşu parseller ile yaklaşık 5 kat rayiç bedel farkları bulunuyor, bu durumda rayiç bedel nasıl hesaplanmaktadır?

Yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri, ilgili belediyesinden temin edilen arsa ve arazi asgari metrekare birim değerleri esas alınmak suretiyle hesaplanır.

29) İmar planındaki fonksiyon haricinde kullanılan yapılarda kullanım fonksiyonuna cins değişikliği olabilir mi veya konut imarlı ancak ofis-dükkan-mağaza olarak kullanılan yerler kullanım fonksiyonuna çevrilebilir mi yahut konut imarlı ancak ticari amaçlı kullanılan otel vs. gibi fonksiyona cins değişikliği alabilir mi veya sanayi-depolama-lojistik olarak kullanılan yapılarda (otopark depoya dönüşmüş) cins değişikliği yapılabilir mi?

Sorudaki tüm durumlarda, yapının kullanım fonksiyonunda cins değişikliği yapılarak fiili durum hukukileştirebilir.

30) Yola terk yapılmış fark terk alanına tecavüzlü olan yerlerde arsa alanına yola terk yapılmış olarak mı yoksa terksiz alan mı yazılacak?

Yürürlükte olan 06.06.2018 tarihli Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği kapsamında tapuda yazan arsa metrekaresi beyan edilecektir.

31) İmar tapuda kadastral boşluk olarak geçen bir arazinin mülkiyeti hazine midir?

Söz konusu yapının bulunduğu alana göre değerlendirilebilir.

32) Kaçak katı prefabrik çıkması imar barışından nasıl etkilenir?

İmar barışında başvurmasına mani bir durum bulunmamaktadır.

33) Bina ruhsatsız yapılmış, sonradan imar planı yapılmış binanın küçük bir kısmı yol içinde kalmış, başvuru yapılabilir mi?

Başvuru yapılmasına engel bir durum söz konusu değildir.

34) Ruhsat alınmış fakat uygulama sırasında kaçak durumuna düşmüş yapılarda ; yapı kayıt belgesi yapının tamamı için mi yoksa ruhsata aykırı bölüm için mi düzenlenecektir?

Yapı kullanma izni bulunmadığından tamamı için beyanda bulunulmalıdır.

35) Yapı bölge parkında kalıyorsa müracaat edebilir mi?

Yürürlükte olan 06.06.2018 tarihli Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin 8. Maddesindeki Yapı Kayıt Belgesi Düzenlenemeyecek Yapılardan bulunmaması şartıyla beyanda bulunulabilir.

36) Yapının üzerine belediye planında park yapmış veya parselinde park mevcut bulunmaktadır ( planda fark görünmüyor.).  Bu barıştan faydalanabilir mi?

Yürürlükte olan 06.06.2018 tarihli Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin 8. Maddesindeki Yapı Kayıt Belgesi Düzenlenemeyecek Yapılardan bulunmaması şartıyla beyanda bulunulabilir.

37) İki ayrı parsel üzerinde yer alan binalar için YKB nasıl alınabilir? Öncelikle tevhit yapılmalı mı? Tevhide gerek yok ise herhangi bir parsel üzerine giriş sonrasında yapılabilir mi?

Eğer iki parselin mülkiyeti de aynı kişilere ait ise parsellerin önce tevhid edilmesi uygun olacaktır.

38) Ara katlarda ruhsata aykırılık yoksa – ana binada çatı ve bahçe katları hariç- ana bina için sadece çatı ve bahçe için YKB başvurusu yapılma binanın bütün için kaydı mümkün müdür?

Yapı kullanma izin belgesi bulunması durumunda aykırılık olan bağımsız bölüm, olmaması durumunda yapının tamamına kayıt yapılması gerekmektedir.

39) Ruhsatlı projemin yanından belli bir metrekare ruhsatlı değil bu durum imar barışına girer mi?

31.12.2017 tarihinden önce imalatı yapılmış yapılar imar barışına dahil olabilir.

 40) Mevcut binanın 1.bodrum + zemin + 2. Normal kattan ibaret müracaat yaptırım ve numara aldım ilerde mevcut olan binanın üzerine kat yapma şansım var mı imar 15.50 olursa?

 Yürürlükte olan imar planı uygulanır.

41) Çengelköy de 1100 m2 arsa içinde %15 TAKS h:6.50 olan bir yeri 4 daire (75 m2 brüt) yapması projesi çizilir. Üzerine kattan bir daire (150 m2) olmak üzere 4 daire yapılır. Bu işin mağduru malikler imar barışında yararlanabilecek mi?

Yürürlükte olan 06.06.2018 tarihli Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin 8. Maddesindeki Yapı Kayıt Belgesi Düzenlenemeyecek Yapılar zikredilmiş olup 31.12.2017 tarihi sonrasındaki aykırılıklar imar barışından yararlanamamaktadır.

42)Ruhsat ve eklerine uygun yapılan ama inşaat aşamasında imar planı iptal edilen bir proje tamamlanan kısmı için imar barışı kapsamında çözümegidilebilir mi?

Yapı Kayıt belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslarda “(6) İnşaat halindeki yapılarda 31/12/2017 tarihi itibari ile bitmiş olan kısımlar için ilave inşaat alanı ihdas etmemek şartı ile Yapı Kayıt Belgesi verilir ve Yapı Kayıt Belgesi verilen kısımların eksik inşaat işleri tamamlanabilir.” hükmü bulunmaktadır.

43) Park alanı veya sosyal donatı alanlarındaki bir yapı için yapı kayıt belgesi aldıktan sonra kat mülkiyetine geçilmesi mümkün müdür?

Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra Tebliğin 6. maddesinin 4. fıkrasının c bendi uyarınca kat mülkiyetine geçiş aşamasında “İmar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edildiğine ilişkin ilgili belediyesinden alınan belge” alınması gerektiğinden böyle bir istem halinde kat mülkiyetine geçiş talebi olumsuz sonuçlanmaktadır.

44) Kesinleşmiş planlarla sosyal donatı alanına alınmış yerler kapsam dışı denmesinin sebebi nedir?

Yürürlükteki imar planından bahsedilmektedir.

45) İmar plan dışı alanlarda kat mülkiyetine geçilebilir mi?

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı genelgeye göre işlem yapılır.

46) 1/1000 – 1/1500 planlarında mevcut duruma göre düzenleme yapılacak mı?

Yapı kayıt belgesi imar planlarını etkileyebilecek bir nitelik arz etmemektedir.

47) Hisseli parsellerde birden fazla bina imar planında konut+yol+vs alanında kalıyorsa veya yeşil alanda kalıyorsa her bir bina değerinden bağımsız olarak kat mülkiyetine geçebilir mi?

Yapı kayıt belgesi yapı bazında düzenlenmekte olup Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra Tebliğin 6. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen koşulları sağlamaları durumunda kat mülkiyetine geçebilecekleri değerlendirilmektedir.

48) 10 katlı bir konut kat mülkiyetine konu olabiliyor ise mevcut planlarda 5 katlı ise 10 katın tamamına kat mülkiyeti kurulabilir mi?

Yapı kayıt belgesi yapı bazında düzenlenmekte olup Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra Tebliğin 6. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen koşulları sağlamaları durumunda kat mülkiyetine geçebilecekleri değerlendirilmektedir.

49) Kooperatif 4 parsel üzerinde 29 bina imar planı anlaşmazlığı sebebiyle ruhsat alınmamış fakat 1996 da tamamlanıp yaşam başlamış. Müracaatı kim yapacak?

Yapı Kayıt Belgesi için yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-Devlet üzerinden Yapı Kayıt Sistemindeki Yapı Kayıt Belgesi formunun doldurulması suretiyle müracaatta bulunulabilir. Malik kim ise onun müracaat etmesi gerekmektedir. Yani ferdi mülkiyete geçilip konutlar ortaklar adına tescil edilmiş ise, ortaklar başvuru yapabilecektir. Fakat kooperatif tüzel kişiliği malik ise kooperatifin iç ilişkisine istinaden alınacak karar akabinde başvuru kooperatif yetkilisince gerçekleştirilecektir.

50) Tüm proje, ruhsat gibi prosedürlere yine yapılacak mı? Bu işlemlerin gerçekleşmesi halinde tapu verilecek mi?

Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın kullanım maksadı değişiklikleri de dahil olmak üzere tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi yapılabilmesi için gereken hususlar, Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ın 6. maddesinin 4. fıkrası a,b,c,ç ve d bendlerinde açıklanmaktadır.

51) İskânlı bir binamız var, yıllar içinde bazı imara aykırı uygulamalar yapılmış ise (bağımsız bölüm birleştirme güçlendirme yapma-mesken dükkân birleştirme vb) bu bina için imar barışından faydalanabilir mi? Burada maliyet hesabı nasıl yapılır? Barıştan yararlanılması için mevcut iskânı bozar mı? Mevcut imar durumunda ki yoldan 10m çekme mesafesi içinde sonradan yapılan tek katlı ticari yapılar imar barışı kapsamına girer mi?

Evet, imar barışından faydalanılabilir. Yapı kayıt belgesi bedeli hesabı imarbarisi.csb.gov.tr adresinde bulunan hesaplama aracı vasıtasıyla yapılabilir. Yürürlükte olan 06.06.2018 tarihli Yapı Kayıt belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar tebliğinde kapsam dışı bırakılan yapılar dışındaki yapılar için başvuru yapılabilir.

52) Kayıt belgesi alındıktan sonra arsa payları değişecek mi?

Kat mülkiyetine geçiş işlemlerinde tüm maliklerin muvafakatı alınması halinde düzenlenebilecektir.

53) 12.900 m2 hisseli taşınmaz üzerine 256 m2 hissesi bulunan bir malik bina yapmıştır. Yapı kayıt belgesi aldıktan sonra binanın taşınmaz üzerindeki konumu veya hisse oranında binanın konumuna göre parselasyon yapılacak mıdır?

Parselasyon işlemleri onaylı imar planı kapsamında yapılacaktır.

54) Site içinde 50 adet yapı villa var. Ruhsatsız bağımsız bölümün maliki, bireysel başvuru yapılabilir mi?

Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda başvuru yapı maliklerinden biri tarafından yapılmalıdır. Bu durumda her bağımsız birim için ayrı yapı kayıt belgesi bedeli hesaplanmaz. Belirlenen bedel yapının tamamı için hesaplanan bedeldir. Her malik hesaplanan Yapı Kayıt Belgesi bedeline, kendi bağımsız bölümünün kullanım durumuna göre eşit olarak katılmak zorundadır. Yapı Kayıt Belgesi bedelinin tamamı ödenmeden Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmez. Yapı Kayıt Belgesi bedelinin tamamını ödeyen yapı maliki genel hükümler çerçevesinde diğer yapı maliklerinden kendi paylarına düşen miktarı talep etme hakkına sahiptir.

55) Toplam arsa alanı ne olacak beyan alanı ne olacak arsa payına göre arsa alanı hesaplanabilir mi?

50 yapı bulunduğundan her yapı için ayrı başvuru yapılacak ve yapı sahiplerinin arsa hisseleri oranında hesaplanacaktır.

56) Orman alanı içinde kalan yapılan nasıl değerlendirilecek?

YKB başvurusu yapılabilir.

57) 54 daireli kat tapusunun olmayıp kat irtifakının olduğu Arsa Tapulu kooperatif üyeleri nasıl başvuracak?

Yapı Kayıt Belgesi için yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-Devlet üzerinden Yapı Kayıt Sistemindeki Yapı Kayıt Belgesi formunun doldurulması suretiyle müracaatta bulunabilir. Malik kim ise onun müracaat etmesi gerekmektedir. Yani ferdi mülkiyete geçilip konutlar ortaklar adına tescil edilmiş ise, ortaklar başvuru yapabilecektir. Fakat kooperatif tüzel kişiliği malik ise kooperatifin iç ilişkisine istinaden alınacak karar akabinde başvuru kooperatif yetkilisince gerçekleştirilecektir. Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda başvuru yapı maliklerinden biri tarafından yapılmalıdır. Bu durumda her bağımsız birim için ayrı yapı kayıt belgesi bedeli hesaplanmaz. Belirlenen bedel yapının tamamı için hesaplanan bedeldir. Her malik hesaplanan Yapı Kayıt Belgesi bedeline, kendi bağımsız bölümünün kullanım durumuna göre eşit olarak katılmak zorundadır. Yapı Kayıt Belgesi bedelinin tamamı ödenmeden Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmez. Yapı Kayıt Belgesi bedelinin tamamını ödeyen yapı maliki genel hükümler çerçevesinde diğer yapı maliklerinden kendi paylarına düşen miktarı talep etme hakkına sahiptir.  

 58) Arsada hissesi olmadığı halde kaçak olan kat için YKB nasıl alınacak? Ve kat mülkiyetine nasıl geçilecek?

Yapı Kayıt Belgesi için yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından başvurulması gerekmektedir. Tapuda malik olarak görünen kişinin başvurması gerekmekle beraber Yapı kayıt belgesinin düzenlenmesinde beyan esas olduğundan, noter tasdikli satış sözleşmesi bulunan yapılarda ileride çıkacak muhtemel hukuki uyuşmazlıklar, özel hukuk uyuşmazlığı olduğundan tarafları ilgilendirmektedir. Hazine ve belediyeye ait taşınmazlar üzerindeki yapılarda ise özel kişilerin kullanımına dair aleniyet tapuda sağlanmadığından noter satışlı sözleşme ile zilyet olan kişilerin başvuruda bulunması mümkündür.

59) İskanlı yapılarda; Sistemden giriş yaparken bağımsız bölüm alanına kaçak alan mı yazılacak yoksa tüm kaçak alan + ruhsatlı alan mı yazılması gerekiyor?

Yapı kullanma izni bulunan yapılardaki aykırılıklarda; bağımsız bölüm alanı , aykırılıktan dolayı meydana gelen alan da dahil olmak üzere, kendi bağımsız bölümünün alanını ifade etmektedir. Toplam yapı alanı, bağımsız bölümü ile aynı kullanıma sahip bölümlerin alanının toplamını ifade eder.

60) Arsa yüzölçümü YKB almak istediğimiz bağımsız bölümüne denk gelen alan mı yazılacak yoksa tüm arsa alanı mı?

Yapı kullanma izin belgesi bulunan ve bulunmayan yapılarda arsanın tamamı girilmektedir.Ancak yapı kullanma izin belgesi bulunan yapıların hesaplanmasında bağımsız bölüm m2/toplam yapı m2 oranında arsa oranı çekilmektedir.

61) Yapı Kullanma İzni var olan bağımsız bölüm sonradan yapılan projeye aykırılıklarda beyan edeceği toplam alan ve beyan alanı olarak hangi alanlar girilecek?

Yapı kullanma izni bulunan yapılardaki aykırılıklarda; bağımsız bölüm alanı , aykırılıktan dolayı meydana gelen alan da dahil olmak üzere, kendi bağımsız bölümünün alanını ifade etmektedir.. Toplam yapı alanı, bağımsız bölümü ile aynı kullanıma sahip bölümlerin alanının toplamını, Yapının bulunduğu arsanın yüzölçümü ise arsanın tamamının yüzölçümünü ifade eder.

62) İskânı bulunan karma kullanımlı bir yapıda bulunan bir bağımsız bölüme ilişkin aykırılıklar için yapılacak yapı kayıt belgesi başvurusunda sisteme hangi m2 bilgileri girilecektir? Arsa alanı olarak hangi m2 girilecektir? Ana yapıya ilişkin herhangi bir m2 bilgisi gerekli midir?

Yapı kullanma izni bulunan yapılardaki aykırılıklarda; bağımsız bölüm alanı, aykırılıktan dolayı meydana gelen alan da dahil olmak üzere, kendi bağımsız bölümünün alanını ifade etmektedir. Toplam yapı alanı, bağımsız bölümü ile aynı kullanıma sahip bölümlerin alanının toplamını, Yapının Bulunduğu Arsanın Yüzölçümü ise arsanın tamamının yüzölçümünü ifade eder.

63) Tescilli binada imar barışı süreci nasıl oluyor?

06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esasların 8. maddesinde belirtilen istisnalar haricindeki tüm yapılar imar barışından faydalanabilir.

64) Ruhsata aykırı olan kat irtifakı ve kat mülkiyeti olmayan bir binada her bir bağımsız bölümde olan aykırılıklar başvuru formuna tek tek yazılması gerekiyor mu?

İskanı bulunmadığı için aykırılık yapının tamamını ilgilendirmektedir.

65) Merhabalar benim oturduğum binanın yan parsele ihlali bulunmaktadır. Yapı kayıt belgesi alsam ileride herhangi bir iptali söz konusu olur mu? Bu durumlarda nasıl bir yol izlemeliyim?

Komşu Parsellere tecavüz edilmiş olması; YKB alınmasına engel bir husus olmayıp parseller arasındaki sınır ihlallerinden dolayı ortaya çıkacak özel mülkiyete konu hukuki uyuşmazlıkların taraflar aralarında muvafakat alınarak düzenlenmesi gerekmektedir.

66) Hatalı başvuru hatalı beyan halinde yapı kayıt belgesi aldıktan sonra nasıl düzeltme yapılabilir?

Yürürlükte olan 06.06.2018 tarihli Yapı Kayıt belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar tebliğinin 10. maddesinin 3. fıkrasına göre işlem yapılabilir.

67) YKB usul ve enamlarında madde 6-6 da belirtilen inşaat halindeki yapıların bitmiş kısımlarındaki aykırılıklar beyan edilir ise yapı denetim şirketleri ceza alacaklar mı?

4708 sayılı kanuna aykırı işlemler bulunuyorsa aynı kanun kapsamında gerekli cezai işlemlere devam edilecektir.

68) Konut olarak ruhsat ve iskân almış bir yapı var ve şu an otel olarak kullanılıyor. Dönem dönem işletme ruhsatıyla alakalı sıkıntılar yaşadığı için imar barışından yararlanmak istiyor. Binada herhangi bir yangın merdiveni bulunmamakta ve yangın yönetmenliğinde bulunan gereklilikleri sağlamaktadır. Buna rağmen yasa kapsamında beyana dayalı olarak kayıt belgesi ve kat mülkiyeti alında dahi bu eksikliklerle birlikte nasıl işletme ruhsatı alacaktır? Bilindiği gibi otel vb. umuma açık binalarda yangın yönetmenliğindeki gereklilikler hassasiyetle kontrol edilir. En basitinden bir yangın merdivenine sahip olmayan bu bina bakanlığın bahsedilen harçlarını yatırdıktan sonra turizm bakanlığından veya belediye ruhsat birimlerinden nasıl işletme ruhsat birimlerinden nasıl işletme ruhsatı alacak? Yasa da belirttiğimiz bu kesinlik neye dayanmaktadır?

Otel olarak kullanılacaksa otel için gerekli ruhsat şartlarını ayrıca sağlaması gerekir. Cins değişikliği tapuda yapar ve ayrıca yapacağı işin şartlarını da sağlaması gerekir.

69) Yapı kayıt belgesini başkası adına başvuru yaparak alabilir miyiz? Vekâlet sistemi kurulacak mı? Yapı Kayıt Belgesi için yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-Devlet üzerinden Yapı Kayıt Sistemindeki Yapı Kayıt Belgesi formunun doldurulması suretiyle müracaatta bulunulabilir. Dairenin krediye uygunluğu yapı kayıt belgesi ile nasıl değişecek?

Yapı Kayıt Belgesi için yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-Devlet üzerinden Yapı Kayıt Sistemindeki Yapı Kayıt Belgesi formunun doldurulması suretiyle müracaatta bulunulabilir. Söz konusu husus bankacılık uygulamaları ile ilgili olduğundan cevap verilememektedir. Ancak Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra yapı kayıt belgesi ile kat mülkiyetine geçirmek suretiyle krediye başvurabileceğiniz düşünülmektedir.

70) İnşaat alanı m2 diye belirtilen alana site içerisinde kapalı alanların hepsini mi (otopark ve sosyal tesis vs. dâhil) yoksa sadece sitedeki oturulan bina alanlarını mı kapsar?

Site içerisinde yapıların ayrı ayrı başvurması gerekmekte olup ortak alanların yapıya düşen kısımları da ilave edilerek başvuruda bulunulması gerekmektedir.

71) Yapıda her şey imara uygun olsa dahi arsa tapusunda kalıp, kat mülkiyetine geçmemiş olanlar imar barışına başvurabilir mi? Aykırılık tarif edilirken ‘’arsa tapusu’’ şeklinde belirtilmesi yeterli mi?

Yapı imara uygun olsa dahi, yapı ruhsatı almamış olması durumunda, aykırılık kısmında ruhsatı almadığı ve diğer aykırılıklar belirtilerek başvuruda bulunulabilir.

72) Miras kalan evin tapusu evin tapusu mirasçılar tarafından alınmadan, yapı için imar barışına başvurabilir mi? Yoksa evin tapunun mirasçılar tarafından alınması gerekir mi?

Başvuru yapabilmek için malik olmak gerekir. Veraset İlamı ile beraber tapuda intikal işlemleri gerçekleştirilmelidir. Fakat beyan esas olduğundan varislerin başvurması durumunda ileride çıkacak mülkiyet uyuşmazlıkları özel hukuk uyuşmazlığı olduğundan tarafları ilgilendirmektedir. İntikal işlemleri Tapu Müdürlüğünce değerlendirilebilir.

73) Dubleks daireler, fiziki olarak ayrı, tapuları bir ve hisseli ise imar barışına başvurabilir mi? İmar barışı ile dubleks daire tapusu ikiye bölünebilir mi?

Başvuru yapılabilir. diğer maliklerin muvafakatı şartıyla ileriki işlemlerde fiziki duruma göre ayrılabilir.

74)  Kentsel dönüşüm ile yeniden inşa edilmiş yapılarda ve daha iskan alınmamış olan yapılar için de uygulanabilecek mi?

Yapı Kayıt Belgesi 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için verilir.

75) İmar Barışından faydalanmayan YKB almayan kentsel dönüşümün haklarından faydalanmayacak mı?

YKB belgesi almayan yapılan kentsel dönüşümden yararlanamayacağına yönelik bir mevzuat bulunmamaktadır.

76) Sosyal donatı olmayan kamu orta mallarında (Mera-Kışlak yaylaklarda) başvuru yapılabilecek mi? Hukuken orman ancak üzeri yapılaşmış alanlarda başvuru yapılabilir mi?

Yürürlükte olan 06.06.2018 tarihli Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin 8. Maddesinde başvuru yapılamayacak alanlar belirlenmiştir.

77) Hatalı beyan sonucu çıkan yapı kayıt belgesi nasıl iptal edilecek? Başvuran belgede sahtecilik rejiminden nasıl korunacak?

Yürürlükte olan 06.06.2018 tarihli Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin 10. maddesi 1. fıkrasında Bakanlığın denetleme yetkisi tanımlanmaktadır.

78) 60 bağımsız bölümden oluşan bir sitede iskan yok, binalarda kaçak bölümler var. 60 malikin hepsinin ayrı ayrı başvuru yapması mı gerekiyor? Toplu başvuru gerekli midir ? Site olunca tek başına başvuru mümkün mü?

Yürürlükte olan 06.06.2018 tarihli Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin 5. Maddesi a bendinde durum açıklanmıştır.

79) Boğaziçi görünüm bölgesinde bulunan 100 m2 iş yerinin betonarme tavan döşemesi nedeniyle yıkım karar var. İmar barışından yararlanabilir miyim?

Yürürlükte olan 06.06.2018 tarihli Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin 8. maddesi 1. fıkrasında belirtilen sınır ve koordinatlar dışında kalıyor başvuru yapılabilir. Söz konusu yıkım kararı 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında ise yıkım iptal edilir.

80) Ofis ve ticari büyük ölçekli projeler bu barıştan yararlanıyor mu?

Yararlanabilir.

81) Planlarına sadık olmadan extra m2 katılan bir binada başvuru yapılırken dikkat edilmesi gereken nelerdir?

Yürürlükte olan 06.06.2018 tarihli Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin 5. Maddesi 2.fıkrası a ve b bendinde durum açıklanmıştır.

82) Maliklerin hepsi başvuru yapmazsa sadece bir kısmı yaparsa ona taşınmazın durumunu nasıl değerlendireceksiniz?

Yapı kullanma izin belgesi olmayan yapılarda ayrı ayrı bağımsız birim olarak başvuru yapılması halinde başvurular geçersiz sayılır.

83) 9 Bloktan oluşan inşaatın 5 bloğun 2017 öncesi tamamlanmış ise ve inşaat devam ediyorsa, Barış’tan 9 blok tamamıyla yararlanabilecek mi? Yanlızca 2017 öncesi yani 5 blok mu yararlana biliyor?

Yürürlükte olan 06.06.2018 tarihli Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esasların 6. maddesi 6. Fıkrasında “İnşaat halindeki yapılarda 31/12/2017 tarihi itibari ile bitmiş olan kısımlar için ilave inşaat alanı ihdas etmemek şartı ile Yapı Kayıt Belgesi verilir ve Yapı Kayıt Belgesi verilen kısımların eksik inşaat işleri tamamlanabilir.” Hususu belirtilmektedir.

84) 5 Bloklu bir sitede her blok 12 daire toplam 60 dairede malikler ayrı ayrı mı başvuracak yoksa site yönetimi mi?

Maliklerden biri tarafından yapının tamamı için başvurulacaktır.

85) 5 Bloklu bir sitede her blok 12 daireden oluşmaktadır. Toplam 60 dairede malikler ayrı ayrı mı başvuracak yoksa site yönetimi mi?

Maliklerden biri tarafından yapının tamamı için başvurulacaktır.

86) Bir blokta 12 daireden bir malik tek başına kendi payına düşen rayiç bedeli ödeyerek bu barıştan yararlanabilecek mi?

Yapı Kullanma İzin Belgesi varsa yararlanabilir.

87) Kendi arazisine ve bir kısım hazine arazisine giren yapı sisteme ne şekilde girilecek arsa alanı olarak mı?

Kendi parseli üzerinden başvuru yapar, arsa yüzölçümüne ise kullanılan hazine arazisinin büyüklüğü de eklenerek aykırılık kısmında bu durumun belirtilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

88) Kat mülkiyeti mülkiyeti olan bir apartmandaki bağımsız bölüm sonradan ilave alanını mı beyan edecek? Toplam alan hangi alan olacak?

Bağımsız + ilave alan beyan edilecektir.

89) Kat mülkiyeti olan (iskânlı) sitedeki bir adet villa bağımsız bölümü mevcut. Bu durumda malik  hangi arsa alanını beyan edecek? Hangi toplam yapı alanını ve hangi beyan alanını girmek gerekmektedir?

Ayrı bir yapı olduğundan kendi payına düşen miktarı beyan edecektir.

90) Oturduğum binanın tamamı ruhsatsız yapı olup yapı kayıt belgesine başvuru yapmak istiyorum. Tüm harç ücretlerini kendim ödemek istememe rağmen diğer hak sahiplerinden 2 kişinin rızası yoktur. Bu tür tamamı kaçak yapılarda kişi tek başına başvuru yapıp sadece kendi tapusunu alabiliyor mu? Ya da tüm binanın harçlarını ben yatırdığım halde onların izni olmadan bu işlemleri yapabiliyor muyum?

Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda başvuru yapı maliklerinden biri tarafından yapılmalıdır. Bu durumda her bağımsız birim için ayrı yapı kayıt belgesi bedeli hesaplanmaz. Belirlenen bedel yapının tamamı için hesaplanan bedeldir. Başvuru sahibi tarafından ödenmelidir. Ancak kat mülkiyetine geçiş işlemleri için yapı kayıt belgesi alındıktan sonra maliklerin tümünün muvafakat etmeleri gerekmektedir.

91) İkinci derece tarihi eser yapılarda imar barışına konu olabilmekte midir?

06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esasların 8. maddesinde belirtilen istisnalar haricindeki tüm yapılar imar barışından faydalanabilir.

92) Kooperatif arsaları, sitelerde durum nasıl olacaktır?

Eğer ferdi mülkiyete geçilip konutlar ortaklar adına tescil edilmiş ise, ortaklar başvuru yapabilecektir. Fakat kooperatif tüzel kişiliği malik ise kooperatifin iç ilişkisine istinaden alınacak karar akabinde başvuru kooperatif yetkilisince gerçekleştirilecektir. Sitelerde yapı kullanma izni bulunmayan yapılarda yapı maliklerinden biri tarafından başvuruda bulunulabilir. Eğer yapı kullanma izni var ise bağımsız bölüm sahipleri başvuruda bulunabilir.

93) E devlet müracaatında bağımsız bölüm alanı yalnızca aykırı yapıların alanını mı kapsamaktadır?

Bağımsız bölüm alanı+aykırılığın alanı olarak girilebilir.

94) Toplam yapı alanı mevcut normla ilave aykırı yapının toplam alanını mı belirtmektedir?

İlave kısımlarla birlikte hesaplanacaktır.

95) Mimari röleve projeleri hazırlanırken aykırı yapılanmanın dışında eski nizami kısımda belirtilecek mi?

Yapının mevcut hali ile projelendirilecektir.

96) TC vatandaşı olmayan nasıl müracaat yapacak?

İkamet tezkeresi bulunan yabancı ülke vatandaşları e-Devlet şifresi alarak başvuruda bulunabilmektedir. İkamet tezkeresi olmayan ve kendilerine kimlik numarası verilmemiş yabancı ülke vatandaşları tarafından TC vatandaşlarına vekalet verilerek de başvuruda bulunabilecektir.

97) (1+2+3) katlı binaya belge alındıktan sonra 15,50 olan imar durumuna göre 2 Kat daha ruhsat alabilecek miyiz?

Yapı kayıt belgesi fiili durumu kayıt altına almakta olup, hiçbir şekilde imar hakkı sağlamayacaktır.

98) Barışa giren katlar sigorta  ve vergiden muaf olacak mı?

Böyle bir durum söz konusu olmamaktadır.

98) Parsellerde birden fazla yapı bulunması durumunda sadece 1 tanesi için alınacak YKB’lerinde, 2 tanesi için alınacak YKB’lerde istenecek yol nedir?

Her yapı için ayrı ayrı yapı kayıt belgesi düzenlenebilir.

99) 2 parsele oturan tek yapı için izlenecek yol nedir?

Tevhid edilerek başvuru yapılmasının ileride yapılacak işlemler için daha sağlıklı olacağı değerlendirilmektedir.

100) Yola veya komşu parsele tecavüz eden yapılarda izlenecek yol nedir?

YKB başvurusunda bulunulabilecek olup, özel mülkiyetteki özel hukuk uyuşmazlıkları kapsamında değerlendirilcektir.

101) 60 dönüm hisseli tapu üzerinde 11 dönümün sahibi olan bir site malikiyim hisseli olan bu arazi üzerindeki site içerisinde olan dairelerin imar barışı belgesine nasıl başvurabiliriz?

Sitede bulunan yapıların yapı kullanma izin belgesi bulunması halinde başvurular bağımsız birim sahipleri tarafından ayrı ayrı başvuruda bulunabilir. Yapı kullanma izni bulunmuyorsa yapı maliklerinden biri tarafından yapı kayıt belgesi bedelinin tamamı ödenerek işlem yapılabilir.

102) Katlı bir binada iskânlı bodrum katta oturan vatandaşın hiçbir hissesi yoksa nasıl başvuracak? Rayiç değeri nasıl olacak?

Yapı kullanma izni bulunan yapılardaki aykırılıklarda, aykırılık hangi bağımsız birim ile ilgili ise o bağımsız birimin yapı maliki tarafından başvuru yapılır ve kendi bağımsız bölümleri için ödenmesi gereken bedeli ödemeleri durumunda aykırılığı olan bağımsız bölüm belirtilerek Yapı Kayıt Belgesi düzenlenir. Sokak arsa rayiç değerleri bağlı bulunulan ilçe belediyesinden ya da ilgili belediyenin web sitesinden öğrenilebilmektedir.

103) Tamamen kaçak olan bir yapının herhangi bir yapının herhangi bir bağımsız bölüm sahibi kendine ait olan yer için yapı kayıt belgesini alabilir mi?

Tamamen kaçak olduğundan ve yapı kullanma izin belgesi bulunmadığından bağımsız birim olarak başvuru yapılamaz.

104) Hazine arazisine yapılmış olan kaçak yapılarda yapı kullanım belgesi aldıktan sonra devletten satışı nasıl isteyecekler? İzleyecekleri yol nedir? Parselizasyon olmayan yerlerde nasıl bir yol izlenecektir?

Yürürlükte olan 06.06.2018 tarihli Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar tebliğinde Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlardan özel kanunları kapsamında kalan ve bu özel kanunlara göre değerlendirilmesi gerekenler dışında kalanlar Bakanlığa tahsis edilir. Tahsis işleminden sonra, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bu taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır.

105) 5 Katlı olması gereken bir yerde fazladan 2 kat inşa edilmiş ve bina toplam 7 kat olmuş. Mevcut imar durumunda 5 kat 6316 sayılı yasaya göre uygulama yapıldığında kazanmış olduğum 7 kat hakkı geçerli olacak mı? Yeni inşa edilecek bina 5 kata göre mi 7 kata göre mi inşa edilecek?

Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir. Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar planı hükümleri uygulanır.