Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten yoksun kalma hususuna Türk Borçlar Kanunu’nun “Ölüm ve Bedensel Zararlar” başlıklı 53. Maddesinde yer verilmiştir. Destekten yoksun kalma tazminatı, ölen bir kimsenin yaşarken maddi ve manevi olarak destek verdiği kişilerin aldığı destekten ölüm sebebiyle yoksun kalmaları halinde uğradıkları zarardır. Yani ölüm sonucu başka kimseler ölenin yardımından yoksun kalmışlarsa, onların bu zararlarını ödemek gerekir. Destekten yoksun kalma tazminatı, ölenin destek verdiği kişilerin hayatlarının ölüm nedeniyle kötüleşmemesi için kabul edilmiş bir maddi tazminat davası türüdür.

Bu tazminatın amacı, ölen kişinin yaşarken destek verdiği kişilerin yaşamları sürdürebilmelerini sağlamak, sosyal ve ekonomik durumlarının eskisi gibi devam etmesini sağlamaktır.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talebinde Bulunabilecek Kişiler

Yukarıda da belirtildiği üzere destekten yoksun kalma tazminatı, maddi tazminat davasının bir türüdür. Bu nedenle böyle bir maddi tazminat talep edebilmek için ölen kişiden yaşarken maddi destek alınması gerekmektedir. Zira ölen kişiden yaşarken destek almayan kişinin böyle bir tazminat talebinde bulunması mümkün değildir. Ölenin herhangi bir yakını (amca, dayı, hala, ölenin nişanlısı vb.) ölen kişiden maddi destek aldığını iddia edebilir. Ancak böyle bir durumda destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilmek için ölen kişiden maddi destek alındığının ispatlanması gerekmektedir.

Karine gereği bazı kişilerin yaşarken birbirine destek olduğu kabul edilmektedir. Hayatın olağan akışına göre çocukların anne ve babalarına, anne ve babaların çocuklarına, eşlerin birbirlerine destek olduğu kabul edilmektedir. Karine gereği bu kişilerin yaşarken birbirlerine destek olduğu kabul edildiğinden bu kişilerin destekten yoksun kalma tazminatı davasında ölen kişiden maddi destek aldıklarını ispatlamalarına gerek yoktur. Ancak pekala davalı taraf karinenin aksini yani bu kişilerin yaşarken birbirlerine destek olmadığını ispatlayarak hükmedilecek tazminattan kurtulabilir.

Görevli ve Yetkili Mahkeme

Destekten yoksun kalma tazminatı, maddi tazminatın bir türü olduğundan görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Yetkili mahkeme ise Hukuk Muhakemeleri Kanunu 6. Maddesi gereğince davalının ikametgahının bulunduğu yer mahkemesi, birden fazla davalı var ise davalılardan herhangi birinin ikametgahının bulunduğu yer mahkemesidir. Davalı tüzel kişi (şirket, vakıf, dernek vb.) ise tüzel kişinin merkezinin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.

Zamanaşımı

TBK’nun 72. Maddesine göre tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve herhâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır.

Diğer Makalelerimiz

kiralananda-mevcut-ayiplardan-dogan-sorumluluk

02

Nis
Gayrimenkul Hukuku

Kiralananda Mevcut Ayıplardan Doğan Sorumluluk

Bu yazıda konut ve çatılı işyeri kiralarında mecurdaki mevcut eşyalardan doğabilecek tamir işlerinden kimin sorumlu olduğu ve olacağı incelenecektir. Bilindiği üzere kira ilişkilerine 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 299-378. maddeleri uygulanır. Her şeyden önce TBK 316 uyarınca “Kiracı, kiralananı, sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür.” Hükümden […]

limited_sirketlerde_ortaklarin_borclardan_sorumlulugu

26

Mar
İş Hukuku, Ticaret Hukuku

Limited Şirketlerde Ortakların Borçlardan Sorumluluğu

Ülkemizde en çok bulunan iki şirket türü; limited şirket ve anonim şirkettir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda da şirket türleri ve ortakların yükümlü oldukları borçlar belirtilmiştir. Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından, bir ticaret unvanı altında kurulan şirketlere limited şirket denir. Bu şirketlerin esas sermaye paylarının toplamı esas sermayelerini oluşturur. Bu tip[…]