Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten yoksun kalma hususuna Türk Borçlar Kanunu’nun “Ölüm ve Bedensel Zararlar” başlıklı 53. Maddesinde yer verilmiştir. Destekten yoksun kalma tazminatı, ölen bir kimsenin yaşarken maddi ve manevi olarak destek verdiği kişilerin aldığı destekten ölüm sebebiyle yoksun kalmaları halinde uğradıkları zarardır. Yani ölüm sonucu başka kimseler ölenin yardımından yoksun kalmışlarsa, onların bu zararlarını ödemek gerekir. Destekten yoksun kalma tazminatı, ölenin destek verdiği kişilerin hayatlarının ölüm nedeniyle kötüleşmemesi için kabul edilmiş bir maddi tazminat davası türüdür.

Bu tazminatın amacı, ölen kişinin yaşarken destek verdiği kişilerin yaşamları sürdürebilmelerini sağlamak, sosyal ve ekonomik durumlarının eskisi gibi devam etmesini sağlamaktır.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talebinde Bulunabilecek Kişiler

Yukarıda da belirtildiği üzere destekten yoksun kalma tazminatı, maddi tazminat davasının bir türüdür. Bu nedenle böyle bir maddi tazminat talep edebilmek için ölen kişiden yaşarken maddi destek alınması gerekmektedir. Zira ölen kişiden yaşarken destek almayan kişinin böyle bir tazminat talebinde bulunması mümkün değildir. Ölenin herhangi bir yakını (amca, dayı, hala, ölenin nişanlısı vb.) ölen kişiden maddi destek aldığını iddia edebilir. Ancak böyle bir durumda destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilmek için ölen kişiden maddi destek alındığının ispatlanması gerekmektedir.

Karine gereği bazı kişilerin yaşarken birbirine destek olduğu kabul edilmektedir. Hayatın olağan akışına göre çocukların anne ve babalarına, anne ve babaların çocuklarına, eşlerin birbirlerine destek olduğu kabul edilmektedir. Karine gereği bu kişilerin yaşarken birbirlerine destek olduğu kabul edildiğinden bu kişilerin destekten yoksun kalma tazminatı davasında ölen kişiden maddi destek aldıklarını ispatlamalarına gerek yoktur. Ancak pekala davalı taraf karinenin aksini yani bu kişilerin yaşarken birbirlerine destek olmadığını ispatlayarak hükmedilecek tazminattan kurtulabilir.

Görevli ve Yetkili Mahkeme

Destekten yoksun kalma tazminatı, maddi tazminatın bir türü olduğundan görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Yetkili mahkeme ise Hukuk Muhakemeleri Kanunu 6. Maddesi gereğince davalının ikametgahının bulunduğu yer mahkemesi, birden fazla davalı var ise davalılardan herhangi birinin ikametgahının bulunduğu yer mahkemesidir. Davalı tüzel kişi (şirket, vakıf, dernek vb.) ise tüzel kişinin merkezinin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.

Zamanaşımı

TBK’nun 72. Maddesine göre tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve herhâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır.

Diğer Makalelerimiz

10

Haz
Boşanma Hukuku

Anlaşmalı Boşanma ve Protokolün Şartları

ANLAŞMALI BOŞANMA VE PROTOKOLÜN ŞARTLARI   ANLAŞMALI BOŞANMA              4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m. 166/3 eşlerin geçerli olan evliliklerini sona erdirmeye yönlendirmeye yönelik iradelerinden doğan anlaşmalı boşanmayı düzenlemiştir.  Anlaşmalı boşanma, kanundan öngörülen hallerin gerçekleştiği durumlarda eşlerin boşanmaya yönelik iradelerini yargı yolu ile açıklaması sonucu evliliği sona erdiren hallerden birisidir.               Anlaşmalı boşanma, kanun sistematiği bakımından […]

08

Haz
Tüketici Hukuku

Hukuk Bürosunun Borçluya Sürekli Mesaj Atması ve Araması

HUKUK BÜROLARI VE BORÇLU İLİŞKİSİNİN KVKK VE TCK BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ               Makalenin Özeti: Bu makalede farklı uygulamalar ile hukuk büroları ve borçlu arasında ki ilişki 6698 s. KVKK kapsamında açıklanacak ve değerlendirilecektir.             Anahtar Kelimeler: Kişisel veri, veri güvenliği, kişilerin sükûnetini bozma, icra, borçlunun yakınlarını aramak   HUKUK BÜROLARININ BAZI UYGULAMALARININ KVKK VE YARGI KARARLARI[…]