İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 93 – Sayı: 2019/2’yi okumak için buraya okuyabilirsiniz.

İÇERİK DİZİNİ

Yayın Kurulundan……………………………………………………………………. 9
Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi
Av. Ece Ayça EKER …………………………………………………………………. 15
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kararlarının
Değerlendirilmesi
Av. Nihal AKYAZICI…………………………………………………………………. 25
Belirli Süreli İş Sözleşmeleri İle Belirsiz Süreli İş Sözleşmelerinin
Uygulama Alanları
Av. Murat Caner ÇELEBI …………………………………………………………. 39
Süreli Fesihte İşçinin Kişiliğinden Ve Özel Hayatından
Kaynaklanan Nedenler
Ahmet SÜLEYMAN………………………………………………………………….. 49
Bir Bölge Adliye Mahkemesi Kararı Ve Zorunlu Arabuluculuk
Usulü Üstüne Eleştiriler
Av. Kayhan ÖZEL……………………………………………………………………. 64
3 Mart 1924 Tarihli 431 Sayılı Kanuni Düzenlemenin
Laik Hukuk Düzenine Giden Yoldaki Rolü
Av. Gülnihal PEZÜK………………………………………………………………… 73
Avukatlık Hukuku Üzerine Bir Yayın
Av. Ali Coşkun ONĞUN ……………………………………………………………. 82
Yargı Kararları Işığında İhtirazi Kayıtla Verilen Katma Değer
Vergisi Düzeltme Beyannameleri
Mustafa BALCI ……………………………………………………………………….. 85
Mükellef Hakları
Av. Kaan Mahmut ERDEM ……………………………………………………….. 97
Birlikte Kusur
Av. Mehlika OSMANOĞLU ……………………………………………………..111
Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Halka Açık Olmayan Anonim
Şirketin Önemli Miktardaki Şirket Varlığının Toptan Satışı
İşleminde Yönetim Kurulu Yetkisinin Tartışılması
Av. Ahmet BARUT………………………………………………………………….129
Anonim Şirketlerde Azınlık Hakları
Av. Esra KAYA……………………………………………………………………….139
Kira Sözleşmesinin Önemli Sebeple Feshi
Av. Zeynep DÖNMEZ ……………………………………………………………..159
Uzlaşma Kurumu
Stj. Av. Attila Murat AKSOY …………………………………………………….174
I-Doser Ve Suç Olabilirliği
Av. Muhammed Alparslan BUDAK ……………………………………………182
AYM ve AIHM Bireysel Başvuru Kararlarında İdari Para Cezası
Rejimi
Av. Fatih ÖZDEMIR………………………………………………………………..203
Embriyonik ve Yetişkin Kök Hücre Uygulamalarının Etik ve
Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi
Stj. Av. Melike PEKER…………………………………………………………….225
6222 Sayılı Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair
Kanun’un E- Spor Müsabakalarında Uygulanması
Stj. Av. Mücahit Cahar ÇAĞLAYAN …………………………………………..234
Sınai Mülkiyet Kanunu Hükümleri Uyarınca Televizyon
Program Formatları Ve Marka İlişkisi
Av. Merve ÖZEL …………………………………………………………………….248
Kefalette Eşin Rızasına İlişkin Hükümlerin Avalde
Uygulanmayacağına Dair İçtihadı Birleştirme Genel Kurul
Kararının Değerlendirilmesi
Av. Öner BULUT ……………………………………………………………………262
Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Kapsamında Akdedilen Arsa Payı
Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Karşılaşılan Hukuki Sorunlar Ve
Çözümlemeler
Dr. Nesrin Akın SUNAY ………………………………………………………….272
Yargıtay Kararları
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ………………………………………………….297
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ……………………………………………………….384
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi ……………………………………………………….394
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi ……………………………………………………….408
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ……………………………………………………….414
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi ……………………………………………………..454
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ……………………………………………………..468
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ……………………………………………………..477
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi ……………………………………………………..482
Yargıtay 14. Hukuk Dairesi ……………………………………………………..498
Yargıtay 15. Hukuk Dairesi ……………………………………………………..508
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi ……………………………………………………..512
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi ……………………………………………………..522
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi ……………………………………………………..526
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi ……………………………………………………..538
Yargıtay Ceza Daireleri ……………………………………………………………545
İdari Yargı Kararları……………………………………………………………….557
Yararlı Bilgiler
Tablo ve Çizelgeler ………………………………………………………………… 527
YİTİRDİKLERİMİZ, NAKİLLER ve AYRILMALAR
Yitirdiklerimiz………………………………………………………………………. 579
Nakiller ……………………………………………………………………………….. 587
Ayrılmalar ……………………………………………………………………………. 589
Kavram Dizini
Kavram Dizini ………………………………………………………………………. 593

İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 93 – Sayı: 2019/2’yi okumak için buraya okuyabilirsiniz.