İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 91 – Sayı: 2017/6’yı okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

İÇERİK DİZİNİ

Renk ve Renk Kombinasyonları
Prof. Dr. A. Lerzan YILMAZ……………………………………………………. 15
Emlâk Vergisinde Vergi Değeri, Vergi Değerine İlişkin Davalar İle
Dava Açma Süresi, Sürenin Başlangıcı, Davanın Açılabileceği Son
Tarih
Av. Burhan ÖĞÜTCÜ ……………………………………………………………. 26
Vekâletnameye Eklenen Baro Pulu Bir Yargılama
Gideri Midir?
Av. Ali SAMSUM ………………………………………………………………….. 53
Müteselsil Borçlarda Zamanaşımı
Av. Yörük KABALAK……………………………………………………………… 59
Avukatlık Ortaklıklarının Vergilendirilmesi
Sedat SAFRAN …………………………………………………………………….. 62
Türkiye’de Ceza Evleri ve İnfaz Sistemi
Av. Ali Rıza DİZDAR……………………………………………………………… 70
Memur Soruşturma Uygulamaları
Av. Celil ÇELİK…………………………………………………………………….. 79
Yabancı Para İpoteği
Av. Hazal PATIR …………………………………………………………………… 108
Türk Borçlar Kanunu’nun Kiraya İlişkin Yürürlüğü
Ertelenen Hükümleri
Kardelen ATEŞÇİ ………………………………………………………………… 130
Velayet Hakkına, Birlikte Velayet Kavramına, Velayet
Davalarında Çocuğun Dinlenilmesine Kısa Bir Bakış
Av. Elif Naz KÖLE ………………………………………………………………… 141
İdari Yargıda Dava Açma Süresi
Av. Erol TÜRK……………………………………………………………………… 158
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargılamasında Geçici
Hukuki Korumalar
Stj. Av. Fatih AKIN ……………………………………………………………….. 171
Toplu İş Sözleşmesinin Düzeyi Ve Türleri
Av. Gamze YILDIRIM…………………………………………………………….. 189
İÇERİK DİZİNİ
Yüksek Mahkeme Kararları Işığında Tüzel Kişilik Perdesinin
Kaldırılması
Av. Hilal GÜL ………………………………………………………………………. 203
Konut Gereksinimine Dayalı Tahliye Davalarında “Samimi
ve Gerçek İhtiyaç” Kavramı
Av. İsmail Cenk BATUR ………………………………………………………… 216
Sendika Hakkının Ele Alınışı
Av. Işıl OTSEKİN………………………………………………………………….. 221
Türk Sermaye Piyasalarında Uyuşmazlık Çözümleri
Av. Mahir Kubilay DAĞLI / Oya KENAVLI…………………………………. 225
Paramedik Mesleğinin Görevleri Ve Mesleki Gelişmeler
Av. Volkan YALÇINKAYA……………………………………………………….. 242
Yargıtay Kararları …………………………………………………………… 249
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ………………………………………………… 251
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 306
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 309
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 324
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 329
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 364
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 376
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 388
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 428
Yargıtay 14. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 434
Yargıtay 15. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 436
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 439
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 455
Yargıtay 20. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 471
Yargıtay Ceza Genel Kurulu……………………………………………………. 481
İdare Mahkemesi Kararları ……………………………………………………. 495
Danıştay Kararları………………………………………………………………… 501
Yararlı Bilgiler…………………………………………………………….. 519
Yitirdiklerimiz Nakiller / Ayrılmalar ………………………………. 527
Kavram Dizini…………………………………………………………….. 545

İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 91 – Sayı: 2017/6’yı okumak için buraya tıklayabilirsiniz.