İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 91 – Sayı: 2017/1’i okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

İÇERİK DİZİNİ

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin
Önlenmesine Dair Kanun‘a Göre Kanun Kapsamına Girenlerin
Korunmasıyla İlgili Değerlendirmeler
Doç. Dr. Ebru CEYLAN …………………………………………………………. 15
Avukatlıkta Uzmanlık Ve Bir Uzmanlık Dalı Örneği
Av. Dr. Tennur KOYUNCUOĞLU…………………………………………….. 30
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin“Kıdem Tazminatı”,
“İhbar Tazminatı” Ve “Diğer Sosyal Haklar”A Dayalı
Olarak Açılan ‘Tasarrufun İptali Davaları’nda,
Bu Alacakların Doğum Tarihinin ‘İş Akdinin Feshedildiği
Tarih’ Değil ‘İşe Giriş Tarihi’ Olduğuna Dair
İçtihatlarının (Görüşünün) Düşündürdükleri
Av. Talih UYAR…………………………………………………………………….. 42
Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) Kanun Yolu
Stj. Av. Havva MERCİMEKOĞLU…………………………………………….. 47
4857 Sayılı İş Kanunu Uyarınca Fazla Çalışma
Uygulamasına Bir Bakış
Av. Hasan ERDEM ………………………………………………………………. 63
Emeklilik Nedeni İle Kıdem Tazminatına Hak Kazanma
Ve SGK Zamanaşımına Dair Bir Sorun
Av. Kayhan ÖZEL…………………………………………………………………. 73
Yargıtay Kararları Bağlamında 6331 Sayılı İsg Ve 5510 Sayılı
Ssgssk Hükümleri Çerçevesinde İş Kazası Kavramı ve
Unsurları
Arş. Gör. Oğuz ERSÖZ………………………………………………………….. 78
İş Akdinin Sonlandırılması ve İşe İade Davası
Av. Oktay KOCAMAN…………………………………………………………….. 94
6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Kapsamında
İşveren Yükümlülüklerinin Etkin Kullanımı Sorunsalı
Av. Gülşah Güven DULAY …………………………………………………….105
İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Nedeniyle
Manevi Tazminat
Av. Başak ŞAHBAZ ……………………………………………………………..117
Ticari İşletmelerin Devri Ve İş İlişkilerine Etkisi
Adem KARA ……………………………………………………………………….133
İ
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında
Fiili Taşıyan/Taşıyıcı
Av. Gülay Vasfiye ZORLU ……………………………………………………..142
İcra İşlemlerine Konu Olarak İntifa Hakkının Paraya
Çevrilmesi Uygulamaları Ve Cebren Devri Yanılgısı
Üzerine Düşünceler
Prof. Dr. Etem Sabâ ÖZMEN -Av. Selen YILDIRIM……………………152
Profesyonel Futbolcunun Maçbaşı Ücret Alacağının
Muacceliyeti Ve Vadesi
Prof. Dr. Hasan PETEK………………………………………………………..168
İdari Yargılama Hukukunda Sürelere İlişkin
Genel Bir Çalışma
Av. Ramazan Emre ÖZEL …………………………………………………….179
Anayasa Mahkemesi’nin 26/06/2015 Tarihli 2013/3434
Başvuru Numaralı Kararı Üzerine Bir İnceleme
İkbal AYTAÇ……………………………………………………………………….188
Yabancılık Unsuru İçeren Boşanma Davalarına
Uygulanacak Hukuk
Av. Nurgül Kutlu DOĞAR ……………………………………………………..207
Tenfiz Edilmemiş Yahut Kesinleşmemiş Yabancı Mahkeme Ve
Hakem Kararlarının Türk İcra İflas Hukuku Işığında “İnfaz”
Kabiliyeti Genel Haciz Yolu İle İlamsız Takibe Konu Edilip
Edilemeyeceği Uygulamada Yaşanan Sorunlar
Av. Sedat BOZANOĞLU – Mehmet Emre GÜNAY……………………..226
Çocukların Cinsel Erginlik Yaşı Üzerinden “Toplumsal
Gerçeğe Uygun Hukuk” Tartışması
Av. Dr. Hikmet KOYUNCUOĞLU……………………………………………241
Milletlerarası Tahkimde Tanıkların Dinlenmesi Usulü
AV. Rahime POSTACIOĞLU………………………………………………….248
YARGITAY KARARLARI
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ………………………………………………269
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi …………………………………………………….296
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi …………………………………………………….299
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi …………………………………………………….303
Yargıtay 5. Hukuk Dairesi …………………………………………………….306
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi …………………………………………………….308
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi …………………………………………………….313
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi …………………………………………………….316
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi …………………………………………………….321
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi …………………………………………………..359
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi …………………………………………………..362
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi …………………………………………………..366
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi …………………………………………………..372
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi …………………………………………………..374
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi …………………………………………………..377
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi …………………………………………………..379
Yargıtay 20. Hukuk Dairesi …………………………………………………..383
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi …………………………………………………..403
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi …………………………………………………..420
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi …………………………………………………..423
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları……………………………………..431
UYGULAMADAN DOSYA……………………………………………….459
YARGITAY İŞE İade Karar Derlemeleri……………………467
Yararlı Bilgiler
Tablo ve Çizelgeler ………………………………………………………………683
YİTİRDİKLERİMİZ, NAKİLLER ve AYRILMALAR
Yitirdiklerimiz…………………………………………………………………….755
Nakiller ……………………………………………………………………………..760
Ayrılmalar ………………………………………………………………………….762
Kavram Dizini
Kavram Dizini …………………………………………………………………….763

İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 91 – Sayı: 2017/1’i okumak için buraya tıklayabilirsiniz.