İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 90 – Sayı: 2016/6’yı okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

İÇERİK DİZİNİ

Yayın Kurulu’ndan …………………………………………………………9
Yük Taşıma Sözleşmelerinden Doğan
Davalarda Usul Sorunları
Av. Abbas Bilgili……………………………………………………………….15
Bölge Adliye Mahkemeleri Hukuk Dairelerinde İstinaf Usulü
Eyyup Ensar CEYLAN ………………………………………………………….33
Bölge Adliye Mahkemeleri Ve İhtiyati Tedbir Kararları
Av. Yasemin Mıstaçoğlu…………………………………………………..36
Aynı İşletene Ait Birden Fazla Aracın Çarpışması Sonucu
Bu Araçlardan Birinde Meydana Gelen
Hasarın Diğer Aracın Zorunlu Trafik Sigortasından
Talep Edilip Edilemeyeceği Konusunda Bir Değerlendirme
Abdüllatif İsmet Demirağ……………………………………………………45
Deniz İş Kanununda Fazla Çalışma Ücreti
Av. Yörük KABALAK…………………………………………………………….50
İdari Davalarda Yargılamanın Yenilenmesi
Av. Erol TÜRK…………………………………………………………………….55
Kabahatlerde Zamanaşımı
Av. Abdullah Bilici……………………………………………………………….61
Genel Olarak Fazla Çalışma
Av. Ayça ULAŞ…………………………………………………………………….80
İşverenin Eşit Davranma Borcunun Yargıtay
Kararları Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Av. Ferman KAYA………………………………………………………………..85
Türk Hukukunda Kefaletle Serbest Bırakılma
Av. Gürkan ÖZKAYA ……………………………………………………………99
Öldürme ve Yaralama Kastını Belirleme Ölçütleri
Av. Hüseyin Köprülü ………………………………………………………..103
“Tutuklamada Makul Süre” Kavramının Anayasa Mahkemesine
Bireysel Başvuru İçtihadları Işığında İncelenmesi
Kaan Mahmut Erdem…………………………………………………………113
Kayıp-Kaçak Bedelleri Hakkında Elektrik Piyasası
Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler Ve Hükümlerin
Anayasa’ya Uygunluğu
Av. Murat Karan………………………………………………………………..130
Ceza Hukuku Açısından Basın Özgürlüğünün Sınırları
Av. Nurettin Emre Bilginoğlu……………………………………………140
Taksitle Satış Sözleşmesinin Türk Borçlar Kanunu Ve
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında
İncelenmesi
Av. Nesli Beril ÖZEN……………………………………………………………153
Türk Medeni Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Üst
Hakkının Genel Teorisi Ve Üst Hakkının Süresinin
Bitiminden Önce Devri İmkânı
Pınar YİĞİT Oğuz ERSÖZ……………………………………………………..166
İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı: Öngörülen
Cezalar Uygulanabilir Mi?
Av. Serap ZUVİN – Ömer BULGAK ………………………………………..175
İflasın Ertelenmesi Muhafaza Tedbirleri Ve Iskat
Prosedürünün Muhafaza Tedbirleri Kapsamına
Dahil Edilmesi
Sevinç İNCE – Ömer Çağrı İPÇİOĞLU……………………………………..182
Jeotermal Kaynak Ve Doğal Mineralli Sukaynak
Koruma Alanı Etüt Raporlarının Kamulaştırmasız
El Atma Davaları Bakımından Değerlendirilmesi
Hamdi ÇİYİLTEPE ………………………………………………………………188
YARGITAY KARARLARI
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ……………………………………………….199
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi …………………………………………………….236
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi …………………………………………………….238
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi …………………………………………………….245
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi …………………………………………………….262
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi …………………………………………………….267
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi …………………………………………………….274
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi …………………………………………………….292
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi …………………………………………………….296
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi …………………………………………………..337
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi …………………………………………………..360
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi …………………………………………………..366
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi …………………………………………………..379
Yargıtay 14. Hukuk Dairesi …………………………………………………..384
Yargıtay 16. Hukuk Dairesi …………………………………………………..387
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi …………………………………………………..388
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi …………………………………………………..398
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi …………………………………………………..403
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi …………………………………………………..405
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi …………………………………………………..408
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi …………………………………………………..422
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Karaları ………………………………………430
Yararlı Bilgiler
Tablo ve Çizelgeler ………………………………………………………………441
YİTİRDİKLERİMİZ, NAKİLLER ve AYRILMALAR
Yitirdiklerimiz…………………………………………………………………….475
Nakiller ……………………………………………………………………………..482
Ayrılmalar ………………………………………………………………………….485
Kavram Dizini
Ayrılmalar ………………………………………………………………………….487

İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 90 – Sayı: 2016/6’yı okumak için buraya tıklayabilirsiniz.