İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 89 – Sayı: 2015/2’yi okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

İÇERİK DİZİNİ

Yayın Kurulu’ndan …………………………………………………………………….9
6502 Sayılı Tkhk’da Bankacılık İşlemleri Nedeni İle Tüketiciden
Alınabilecek Masraflar, Bddk Kararı, Kanuna Aykırı
Uygulamalar Ve Çözüm Yolları
İlhan KARA ……………………………………………………………………………………..15
6502 Sayılı Tkhk’nın Temel İlkeler Başlıklı 4. Maddesinin Getirdiği
Yenilikler, Değişiklikler Ve Madde Metninin Eleştirisi
Av. Hakan TOKBAŞ…………………………………………………………………………..54
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Ayıplı Mal
Kavramının İncelenmesi
Av. Ferman KAYA……………………………………………………………………………..64
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un
Getirdiği Önemli Yenilikler Ve Değişiklikler
Doç. Dr. Ebru CEYLAN ……………………………………………………………………..76
Tüketici İşlemi Sonrasında
Düzenlenen Emre Yazılı Senedi Ciro Yolu İle Devralan
Haklı Hamile Karşı Senedin Geçersizliği İddiasının
İleri Sürülüp Sürülemeyeceği
Av. Ali ŞAFAK…………………………………………………………………………………..179
Suriyelilere Toplu Olarak Türk Vatandaşlığı Verilebilir Mi?
Prof. Dr. Nuray EKŞİ…………………………………………………………………………196
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Ve 5684 Sayılı Sigortacılık
Kanunu’na Göre Sigorta Tahkim Komisyonu Nezdinde
Gider Avansı Sorunu
Fehime Duygu FİŞEKÇİ……………………………………………………………………..202
6306 Sayılı Ve Riskli Yapı Uygulaması (II)
Av. Nafi PAKEL ………………………………………………………………………………..212
5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesi Kapsamında Erişimin Engellenmesi
Ve Hükmün Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin
10. Maddesi Işığında Değerlendirilmesi
Mine UZUN …………………………………………………………………………………….224
Bilişim Çağında Yeni Bir İnsan Hakkı: Unutulma Hakkı
Av. Can YAVUZ ………………………………………………………………………………..250
İş Sözleşmesinin Kanuna Aykırılık Nedeniyle Geçerlilik Sorunu
Özellikle Memurun İşçi Olarak Çalışması
Cuma Arif DEMİR ……………………………………………………………………………300
Kıdem Tazminatının Hesaplanması
Av. Mustafa Oğuz TUNA …………………………………………………………………….306
KDV Tevkifatının Ve İadesinin Hukuka Uygunluğu
Yrd. Doç. Dr. Yusuf İLERİ ………………………………………………………………….321
Limited Şirketlerde Ticaret Sicili
Yavuz AKBULAK ………………………………………………………………………………334
Tasarrufun İptali Davalarında “Davacının, Borçluda Gerçek Bir Alacağı
Bulunması” Koşulunun Uygulamada Yarattığı Sorunlar
Av. Talih UYAR…………………………………………………………………………………351
Banka Teminat Mektuplarının Tanımı,Unsurları, Tarafları
Ve Hukuki Niteliği
Emre SELÇUK …………………………………………………………………………………363
Tacirler Arası Ticari Satışlarda Satıcının
Ayıplı İfadan Doğan Sorumluluğu
Av. Ayşegül YILDIZDOĞAN…………………………………………………………………372
Türkiye’de İkinci Tıbbi Kullanımın Patentlenmesi Ve Korunması
Av. Ece SARICA………………………………………………………………………………..392
İnşaat Hafriyatı Yapılırken Komşu Taşınmazlara Zarar Verilmesi
Av. İlker Hasan DUMAN …………………………………………………………………….395
İptal Davalarında Subjektif Dava Ehliyetine Dair
Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Kararının
İncelenmesi
Abdullah Selim BABAOĞLU……………………………………………………………….423
İddianamede Bulunması Gereken Unsurlar
Acem Süleyman ALHAN …………………………………………………………………….434
Hapis Cezasının Ertelenmesi
Av. Faruk ÖZKAN …………………………………………………………………………….440
Tutuklamaya Alternatif Bir Koruma Tedbiri “Adli Kontrol”
Bahadırhan TABAK…………………………………………………………………………..470
YARGITAY KARARLARI
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları ……………………………………………….505
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………….556
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………….560
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………….562
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………….570
Yargıtay 5. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………….582
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………….584
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………….590
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………….615
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………….619
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………..634
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………..642
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………..652
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………..655
Yargıtay 15. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………..681
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………..683
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………..731
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………..734
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………..737
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………..765
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………..771
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları…………………………………………………..775
Danıştay 9. Daire Kararı…………………………………………………………………….783
Yararlı Bilgiler
Tablo ve Çizelgeler ……………………………………………………………………………..787
Avukatların Sağlık Ve Sosyal Yardım Güvenceleri……………………………………821
YİTİRDİKLERİMİZ, NAKİLLER ve AYRILMALAR
Yitirdiklerimiz…………………………………………………………………………………… 828
Nakiller …………………………………………………………………………………………… 833
Ayrılmalar ………………………………………………………………………………………… 835
Kavram Dizini
Kavramlara Göre Arama Dizini ……………………………………………………………. 837

İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 89 – Sayı: 2015/2’yi okumak için buraya tıklayabilirsiniz.