İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 88 – Sayı: 2014/3’ü okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

İÇERİK DİZİNİ

YAYIN KURULUNDAN………………………………………………………………………………………. 1
YAZILAR …………………………………………………………………………………………………………. 3
6502 Sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkındaki
Kanun’un Bankacılık Uygulamaları Bakımından Getirdiği Yenilikler
Av. İbrahim Murat HAZNEDAR……………………………………………………………………………. 5
Montreal Konvansiyonu
Av. Hüsniye ÇİÇEKÇİOĞLU ANDRİNİ …………………………………………………………………..34
Milletlerarası Tebligat
Anıl TANYILDIZ ………………………………………………………………………………………………..72
Azil Ve İstifa Hallerinde Avukatlık
Ücretinin Belirlenmesi
Av. A.Coşkun ONGUN………………………………………………………………………………………..76
Ceza Yargılamasında İspatta Diyalektik Yaklaşım
Mahir Topaloğlu ………………………………………………………………………………………….82
Özel Hayatın Gizliliği Ve Vergilendirme
Av. Dilek TAŞÖREN …………………………………………………………………………………………..96
Hizmet Akitlerinde Cezai Şart
Av. Fehmi GÜNDÜZ……………………………………………………………………………………….. 134
Yargıtay Kararları Işığında Alt İşveren – Asıl İşveren
Uygulamalarında Sorumluluk
Av. Alpaslan AKMAN ………………………………………………………………………………………. 154
İdari Usul Açısından Ombudsmanlık Ve Avrupa Birliği Uygulaması
Av. Tayfun ERCAN – Av. Can YAMAN…………………………………………………………………. 173
İnşaat Sözleşmeleri Uygulamasında Dürüstlük Kuralının Önemi (II)
Av. İlker Hasan DUMAN ………………………………………………………………………………….. 198
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Arsa Sahibinin
İnşaattaki Ayıp Sebebiyle Sahip Olduğu Haklar
Alper TANRIVERDİ ………………………………………………………………………………………… 266
“Muvazaalı İcra Takipleri
(Borç İkrarları)” ile “Borçlunun Süresi İçinde Zamanaşımı İtirazında
Bulunmaması”nın Tasarrufun İptali Davası’na Konu Edilmesi
Av. Talih UYAR………………………………………………………………………………………………. 282
Merkezi Takas Kuruluşlarına Getirilen Yeni Esaslar
Yavuz AKBULAK ……………………………………………………………………………………………. 296
Tutuklamada Kaçma Şüphesi
Av. Casim YILMAZ …………………………………………………………………………………………. 319
Tutukluluk Tutukevleri – Cezaevleri
Av. Selen KARAÇALI ……………………………………………………………………………………… 325
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ve Ceza Muhakemesi Hukuku Perspektifinden
Adil Yargılanma Hakkına Genel Bir Bakış
Uğur GÜNER ………………………………………………………………………………………………… 330
Kişilere Karşı İşlenen Suçlar Bağlamında Hekimin Cezai Sorumluluğu
Av. Orkun ATABAY ………………………………………………………………………………………… 342
Kasten Öldürme Suçu’nda Hukuka Aykırılık Unsuru Ve
Hukuka Uygunluk Halleri
Mehmet Can ERDÜNDAR………………………………………………………………………………… 371
Hükümlünün Oy Kullanma Hakkı
Av. Işıl ARAL …………………………………………………………………………………………………. 380
Çocuğun Cinsel İstismarını
Önleme Politikaları
Av. Gülşah GÜVEN…………………………………………………………………………………………. 390
6526 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişikliklerle Ceza Muhakemesi
Kanunu’nda Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Denetlenmesİ
Av. Dilan IŞIK………………………………………………………………………………………………… 410
Bankacılık, Adi Ve Ticari İşte Akdi, Temerrüt Faiz, 3095 Sayılı Faiz Kanunu’nun
Uygulanması, Yasal/Ticari Faiz Cetvelleri Ve Bazı Yargıtay İçtihatlarına Eleştirel
Bakış
Enver KARMIŞ ………………………………………………………………………………………………. 433
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları………………………………………………………… 509
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………….. 549
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………….. 552
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………….. 556
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………….. 559
Yargıtay 5. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………….. 566
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………….. 568
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………….. 578
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………….. 595
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………….. 597
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………… 629
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………… 639
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………… 649
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………… 653
Yargıtay 15. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………… 661
Yargıtay 16. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………… 664
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………… 666
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………… 673
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………… 680
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………… 696
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………… 716
Yargıtay Ceza Daireleri Kararları……………………………………………………………………. 719
Anayasa Mahkemesi Kararı…………………………………………………………………………… 733
YARARLI BİLGİLER
Tablo ve Çizelgeler …………………………………………………………………………………………. 745
YİTİRDİKLERİMİZ, NAKİLLER ve AYRILMALAR
Yitirdiklerimiz……………………………………………………………………………………………….. 777
Nakiller ………………………………………………………………………………………………………… 782
Ayrılmalar …………………………………………………………………………………………………….. 784
KAVRAM DİZİNİ
Kavramlara Göre Arama Dizini ………………………………………………………………………… 785

İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 88 – Sayı: 2014/3’ü okumak için buraya tıklayabilirsiniz.