İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 87 – Sayı: 2013/4’ü okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

İÇERİK DİZİNİ

YAYIN KURULU’NDAN……………………………………………………………………………………..11
YAZILAR ………………………………………………………………………………………………………….15
İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Görüşler
Av. Prof. Dr. Süheyl DONAY …………………………………………………………………………………17
Profesyonel Meslek Grubu: Avukatlar ve Profesyonel Meslek Örgütleri:
Barolar ve İşlevleri
Av. M. İhsan SEÇKİN ………………………………………………………………………………………….31
Türk Ceza Hukukunda Bileşik Suç
Enver AKSAKAL • Hülya CANBULAT…………………………………………………………………….53
Türk Ceza Kanunu’nda Zorunluluk Hali
Av. Zeynep Öncü UYGUN …………………………………………………………………………………….69
Sigorta Hukukunda Halefiyet
Av. İslim ARĞILLI ………………………………………………………………………………………………80
Belirsiz Alacak Davasında Talebi Artırmak İçin Islah mı
Yoksa HMK Md. 107/2 mi Tercih Edilmeli?
Av. Ömer Lütfi COŞAR ………………………………………………………………………………………..93
Kampanyalı Konut Satış Sözleşmeleri’nin Hukuki Sonuçları
Av. Hakan TOKBAŞ…………………………………………………………………………………………. 105
İnşaat Devam Ederken Yürürlüğe Giren Yeni İmar Planında Kat Sayısının
Azaltılması, Yükleniciye Paylaşımın Yeniden Yapılmasını İsteme
Hakkı Verir mi?
Av. İlker Hasan DUMAN …………………………………………………………………………………… 115
Şirket Sözleşmesi
Av. Serdar İYİGÜN ………………………………………………………………………………………….. 134
Müteselsil Kefile Başvurulabilme Koşulu Olan Türk Borçlar Kanunu (TBK)
m. 586/I’deki “İhtarın Sonuçsuz Kalması” Sözcüklerinin Anlamı
Av. Talih UYAR……………………………………………………………………………………………….. 165
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre “Anonim Şirketlerde Genel
Kurul (GK) Kararlarının Butlanı
Av. Umut METİN…………………………………………………………………………………………….. 169
Enerji Şartı Sözleşmesine Ek Enerji Verimliliğine ve İlgili Çevresel Hususlara
İlişkin Enerji Şartı Protokolü’nün Analizi
Gözde SARUHAN ……………………………………………………………………………………………. 190
Avukatlık Ücretinin Vergilendirilmesine Genel Bir Bakış
Stj. Av. Burcu TARHAN……………………………………………………………………………………. 205
İsviçre Borçlar Kanunu’nun Kira Sözleşmeleri İle İlgili Hüküm Çevirileri
Yrd. Doç. Dr. Ebru CEYLAN……………………………………………………………………………… 215
Anglo-Sakson ve Avrupa Birliği Hukuku Altında Anti-Suit Injunction: Başka Bir
Yargılama Yeri Mahkemesinde Açılmış Davanın Durdurulması Emri
Av. D. Deniz ÇELİK …………………………………………………………………………………………. 243
İÇERİK DİZİNİ
İkale Sözleşmesinin İşveren ve İşçiye Etkileri Bakımından İncelenmesi
B.Kerem GÖKTAŞ…………………………………………………………………………………………… 251
Anılarda Bilirkişilik ve Yaşam
Prof. Dr. Selahattin ANIK …………………………………………………………………………………. 255
YARGITAY KARARLARI
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu …………………………………………………………………………… 274
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………… 327
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………… 329
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………… 344
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………… 348
Yargıtay 5. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………… 353
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………… 355
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………… 358
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………. 410
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………. 415
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………. 439
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………. 442
Yargıtay 15. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………. 446
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………. 449
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………. 460
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………. 463
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………. 468
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………. 478
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………. 497
Yargıtay Ceza Dairesi Kararları …………………………………………………………………………. 500
UYGULAMADAN DOSYALAR
Dosyalar………………………………………………………………………………………………………… 521
AİHM KARARLARI
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 5. Dairesinin Stubıng/Almanya
Davasında Verdiği Karar ………………………………………………………………………………….. 543
HUKUKSAL GÜNDEM
Hukuksuzluğun Yükselişi -Kamulaştırmasız Kamulaştırma – 6487 Sayılı Torba Kanun
Madde 21 İle 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Geçici 6. Maddesinde Yapılan
Değişikliğin Değerlendirilmesi
Av. Mehmet Fatih YELÇO…………………………………………………………………………………. 563
YARARLI BİLGİLER
Tablolar, Çizelgeler …………………………………………………………………………………………. 579
YİTİRDİKLERİMİZ, NAKİLLER ve AYRILMALAR
Yitirdiklerimiz………………………………………………………………………………………………… 618
Nakiller …………………………………………………………………………………………………………. 619
Ayrılmalar ……………………………………………………………………………………………………… 621
KAVRAM DİZİNİ
Kavramlara Göre Arama Dizini ……………………………………………………………………….. 623

İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 87 – Sayı: 2013/4’ü okumak için buraya tıklayabilirsiniz.